Определение №120 от 20.3.2009 по ч.пр. дело №74/74 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.120
 
                                   гр. София,20.03.2009 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети март две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 74 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 286, ал. 2 ГПК и е образувано по частната жалба на М. К. Б. против разпореждането от 10.01.2009 год. по гр. д. № 629/2007 год. на Благоевградския окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената от настоящата жалбоподателка касационна жалба против въззивното решение, на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, във вр. с чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК – неотстраняване в срок нередовностите в нея относно представяне на документ за довнесена държавна такса в размер на 15 лв., представляваща държавна такса и посочване обжалваемия интерес, съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК.
Жалбоподателката поддържа становище за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, тъй като не е получила съобщение за отстраняване на констатираните нередовности в касационната й жалба. Полученото такова от пълномощника й не е основание да се приеме, че е била уведомена, поради което и моли за отмяна на обжалваното разпореждане.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната касационна жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274 ГПК. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
За да върне подадената от жалбоподателката касационна жалба против въззивното решение, окръжният съд приел, че същата не е отстранила в дадения срок нередовностите в нея, за което е уведомена със съобщение на нарочното разпореждане, получено от пълномощника й адвокат С на 19.12.2008 год.
Изводът е правилен и законосъобразен. По делото е представено пълномощно на адвокат С, поради което и връчването на съобщението за отстраняване нередовности в касационната жалба на него, като пълномощник на жалбоподателката, е редовно, съгласно чл. 39, ал. 1 ГПК. Без значение е обстоятелството дали пълномощникът е уведомил страната за указанията, релевантен факт е неизпълнението им в указания срок, поради което и въззивният съд правилно е приложил разпоредбата на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, като върнал подадената жалба.
Неоснователно се поддържа в жалбата, че съдът е следвало да съобщи указанията на жалбоподателката, както и че пълномощното на адвоката било оттеглено, тъй като съгласно чл. 35 ГПК в този случай страната е следвало да уведоми съда, каквито данни не са налице. Съгласно чл. 34, ал. 4 ГПК пълномощното има сила до завършване на делото във всички инстанции, ако не е уговорено друго. Поради липсата на данни за уговорено друго, то представеното пълномощно по делото дава право на пълномощника за извършване на всички съдопроизводствени действия, вкл. и получаване на съобщения до страната.
Указанията за отстраняване на нередовностите не са изпълнени в дадения срок, вкл. и това за довнасяне на държавна такса. Становището на жалбоподателката за обратното е неоснователно, тъй като внесената на 2.02.2009 год. такса в размер на 15 лв. представлява дължимата държавна такса за настоящето производство по частната жалба против разпореждането, а не остатъкът от дължимата такава по касационната жалба против въззивното решение.
В заключение, обжалваното разпореждане е правилно и следва да се остави в сила, водим от което съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането с № 218 от 10.01.2009 год. /погрешно посочена датата като 10.02.2009 год./ по гр. д. № 629/2007 год. на Благоевградския окръжен съд, с което е върната подадената от М. К. Б. касационна жалба против въззивното решение по същото дело.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *