Определение №853 от по гр. дело №551/551 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
                                          О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
                                                      №.853
 
                                 гр. София, .01.09..2009 год.
 
                                   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на десети юли две хиляди и девета година, в състав:
                                                                      
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                           СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като  разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 551 по описа на Върховния касационен съд за 2009 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.
Подадена е в срок касационна жалба от ищците, чрез пълномощника им адвокат К. С. , против въззивното решение от 18.12.2008 год. по гр. д. № 1386/2007 год. на Варненския окръжен съд в частта му, с която е оставено в сила първоинстанционното решение, постановено на 21.04.2007 год. по гр. д. № 5488/2006 год. на Варненския районен съд в отхвърлителната му част за 394 кв. м. реална част от имот пл. № 925 по ПНИ на с. о. „Д”, землище В. , гр. В.. П. се оплаквания за неправилността му в обжалваната част поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост на направените изводи с искане за отмяната му и вместо това искът за горната площ бъде уважен или делото се върне за ново разглеждане.
В изпълнение на дадените от въззивния съд указания за представяне на писмено изложение на основанията за допускане на касационното обжалване на решението, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, ищците са представили т. н. „писмено становище”, постъпило на 17.02.2009 год. В него преповтарят оплакванията за неправилността на решението и се позовават на противоречието му с представеното решение № 4386/16.05.2005 год. по адм. д. № 1426/2005 год. ВАС.
Ответниците не са взели становище по жалбата.
Върховният касационен съд, в настоящият си състав, при проверката за наличие на основанията за допускане на касационното обжалване, въз основа на данните по делото, намира следното:
За да отхвърли предявения от касаторите ревандикационен иск за спорния имот, въззивният съд приел, че същите се легитимират за собственици по реституция по ЗСПЗЗ на част от имот пл. № 925 с площ 394 кв. м., но ответниците им противопоставят успешно придобитото от тях, на основание параграф 4а ПЗР на ЗСПЗЗ право на собственост върху целия имот, включващ и тази реална част.
Касаторите не са формулирали конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос, по който въззивният съд се е произнесъл и който според поддържаното основание за допускане на касация да е решен в противоречие на съдебната практика. Представеното от тях решение на ВАС е ирелевантно, тъй като за да е налице противоречиво решаване на даден правен въпрос трябва, освен същият да бъде формулиран, да са налице влезли в сила решения по граждански спорове, в които съдът да се е произнесъл по него по противоречив начин. Такива не са представени, поради което и поддържаното основание за допускане на касационно обжалване не се обосновава в представеното изложение. В последното се излагат съображения и доводи относно неправилността на въззивното решение с оглед преценката на решаващия съд на доказателствата по делото относно легитимацията на ответниците, които по същността си представляват касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК, които не могат да бъдат разглеждани в настоящето производство. Последното има за предмет произнасянето по наличието на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, обосноваващи допускане до касационно разглеждане на делото пред настоящата инстанция. Тъй като такива не се обосновават, а тежестта за това е на касаторите и за същото им е дадено указание от въззивната инстанция, то и не следва да се допуска касационно обжалване на решението.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение № 1* от 18.12.2008 год. по гр. д. № 1386/2007 год. по описа на Варненския окръжен съд по подадената от З. Т. Г. и Г. Т. Г. , чрез пълномощника им адвокат К. С. , касационна жалба против обжалваната част от него.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *