Определение №124 от 26.3.2009 по ч.пр. дело №84/84 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№124
 
   гр. София,26.03.2009 год.
 
 
    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
         Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети март две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                   СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 84/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на Н. Н. К. от гр. Д., чрез пълномощника му адвокат Ж. Ч. , против въззивното определение от 5.10.2008 год. по ч. гр. д. № 634/2008 год. на Смолянския окръжен съд. С него е оставено в сила първоинстанционното определение от 5.08.2008 год. по гр. д. № 105/2008 год. на Д. районен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по предявения от касатора иск.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му и вместо това се постанови връщане на делото за продължаване на процесуалните действия по разглеждане на иска за собственост.
Преди да разгледа по същество частната жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като се обжалва въззивно определение, с което е оставена без уважение частна жалба против определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, т. е. налице е хипотезата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. В изпълнение на указанията на въззивния съд, след връщане на делото от касационната инстанция за отстраняване нередовности в жалбата, жалбоподателят е представил изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в което се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1, т. т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, без да е формулиран същественият материалноправен или процесуалноправен въпрос, решен в обжалваното определение.
Въззивният съд, за да остави в сила определението на първоинстанционния съд, с което производството по предявения от настоящия жалбоподател ревандикационен иск е прекратено, е приел, че не е налице правен интерес за предявяването му с оглед неприключилата администравна процедура по възстановяване на правото на собственост върху спорния имот, съгласно ЗСПЗЗ. Поради това и същият не е юридически обособен и индивидуализиран и искът се явява преждевременно предявен.
Касаторът не е формулирал кой е същественият материалноправен или процесуалноправен въпрос, който според него въззивният съд е решил в противоречие с практиката на ВКС, а и такава не е представена, нито цитирана в изложението, като позоваването на практика на ВАС не е основание за допускане на касационно обжалване. В изложението жалбоподателят се е ограничил до цитиране на закона, но не е мотивирал и обосновал приложното поле на касационното обжалване, съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК. Оплакванията за неправилно тълкуване и приложение на закона по въпроса за характера на процесния имот и необсъждане на представени доказателства не могат да бъде обсъждани в настоящето производство, в което съдът следва да прецени наличието на основанията за допускане на касационното обжалване, и едва след като намери, че такива са налице, следва да разгледа направените оплаквания. При положение обаче, че не се обосновават основанията за това, визирани в чл. 280, ал. 1 ГПК, въззивното определение не следва да бъде допуснато до касационно обжалване.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК, настоящият състав на ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивното определение № 221 от 5.10.2008 год. по ч. гр. д. № 634/2008 год. на Смолянския окръжен съд, по подадената от Н. Н. К., чрез адв. Ж. Ч. жалба против него.
Определението е окончателно.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *