Определение №13 от 13.1.2010 по ч.пр. дело №485/485 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ .13
 
гр. София, 13.01.2010 година
 
В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на осми януари две хиляди и десета година, в състав:
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
      СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 485/2009 година по описа на ВКС на РБ и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
С определение № 425 от 24.07.2009 год. по ч. гр. д. № 448/2009 год. на ВКС, І г. о. в производството по чл. 282 ГПК по молба на М. В. А. е спряно изпълнението на въззивното решение от 23.06.2009 год. по гр. д. № 4180/2007 год. на Софийски градски съд, с което същият е осъден на основание чл. 38а ЗЖСК да освободи и предаде на Ж. Б. Б. недвижим имот, съставляващ апратамент № 5 в бл. 259, вх. “А”, на ул. “. в гр. С., построен в п. І от кв. 133д, м. “К”, на V и VІ ет., подробно описан. Постановено е преписи от това определение да се изпратят на страните, с указание до Ж. Б. , че ако в двуседмичен срок от влизане на решението в сила не представи доказателства, че е предявил иск за обезщетение за вреди от забавяне на изпълнението, внесеното обезпечение ще бъде върнато.
Последното възлиза на сумата от 30 лв., определено на основание чл. 282, ал. 3 ГПК.
Определението за спиране на изпълнението на въззивното решение е обжалвано с частна жалба от Ж. Б. Б., чрез адв. А, с оплаквания за незаконосъобразността му – против въззивното решение не е подадена касационна жалба и неправилно е определен размерът на надлежното обезпечение.
Настоящият състав на ВКС, ІІ г. о., като разгледа подадената частна жалба против определението за спиране на изпълнението на въззивното решение, намира същата за недопустима. Съгласно чл. 274, ал. 1 ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото – т. 1 и в случаите, изрично предвидени в закона – т. 2. Когато такова определение е постановено от състав на ВКС, то ще подлежи на обжалване пред друг състав на същия съд, съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, но настоящата хипотеза не е такава. Обжалваното определение, постановено от състава на І г. о. не прегражда по-нататъшното развитие на делото, тъй като и в случай, че въззивното решение не е обжалвано с касационна жалба, както твърди жалбоподателят, то ще влезе в сила, съгласно чл. 296, т. 2 ГПК, с което ще настъпят и правните му последици, което не може да бъде осуетено от определението по чл. 282 ГПК. В закона не е предвидена и възможността това определение да се обжалва с частна жалба, поради което и с оглед недопустимостта на подадената частна жалба против него, същата следва да се остави без разглеждане, а образуваното производство се прекрати.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ г. о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Ж. Б. Б., чрез адв. А, частна жалба против определение № 425 от 24.07.2009 год. по ч. гр. д. № 448/2009 год. на ВКС, І г. о., постановено по чл. 282 ГПК и ПРЕКРАТЯВА настоящето производство по ч. гр. д. № 485/2009 год. на ВКС, ІІ г. о.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред друг състав на ВКС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар