Определение №146 от по гр. дело №3430/3430 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 146
 
София 23.12.  2008 г.
 
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско   отделение,  в  закрито  заседание  в състав:
 
 
 
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ
                                        ЧЛЕНОВЕ:   БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА                                                                                  
                                                                 ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                           
                      
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова  гр. дело № 3430/2008 г.
                                    Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. А. Н., С. А. П. , Е. А. , Ш. , Ж. Д. Г. , Н. Д. А. , Г. Д. П. , В. Д. К. , А. Д. П. , гр. Б., чрез пълномощника им адвокат В, срещу въззивно решение от 20.05.2008г. по гр.дело № 155/2008г. на Бургаския окръжен съд.
Ж. сочат основания за допускане на обжалване пред Върховния касационен съд по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, състав на ІІ г.о. констатира следното:
С разпореждане № 47 от 01.07.2008г. на Бургаския окръжен съд на жалбоподателите е даден едноседмичен срок за отстраняване нередовностите на касационната жалба, като представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК. В молба от 21.07.2008г., подадена в изпълнение разпореждането, жалбоподателите, чрез процесуалния си представител адв. С, са се позовали на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК. Посочили са, че решението е постановено в противоречие на материалния и процесуалния закон и е необосновано. То е в противоречие с практиката на ВКС – ТР №2 от 02.07.2004г., ОСГТК.
Допустимостта на касационното обжалване по реда, установен с ГПК /2007г./ е обусловена от наличието на точно определени предпоставки : съдът да се е произнесъл по съществен процесуалноправен въпрос, който е решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, решаван противоречиво от съдилищата или имащ значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото – чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК. Съобразно разпоредбата на чл.284, ал.3, т.1 ГПК към касационната жалба страната трябва да приложи изложение на основанията за допускане на касационното обжалване по чл.280, ал.1 ГПК, на които се позовава. В конкретния случай, позовавайки се на разпоредбата на чл.280, ал.1, т.1,т.2 и т.3 ГПК, жалбоподателят само е възпроизвел законовия текст, без да мотивира изложението. Макар да е посочил тълкувателно решение на ВКС, той не е развил никакви релевантни доводи за това, кои конкретно разгледани от съда материалноправни или процесуалноправни въпроси и кои негови изводи са в противоречие с цитираната практика.
С оглед изложеното, следва да се приеме, че не са налице предпоставките за разглеждане на касационната жалба по същество и не следва да се допуска касационното обжалване на решението.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 20.05.2008г. по гр.дело № 155/2008г. на Бургаския окръжен съд по жалба на Н. А. Н., С. А. П. , Е. А. , Ш. , Ж. Д. Г. , Н. Д. А. , Г. Д. П. , В. Д. К. , А. Д. П. , гр. Б..
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1.
2.
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *