Определение №167 от 29.4.2011 по ч.пр. дело №169/169 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 167

София, 29.04.2011 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 27.04.2011 две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 169/2011 година
Производството е по член 274 ал.2 изр. първо от ГПК.
Образувано е по частна жалба,подадена от Н. С. Н. и З. П. Н. против разпореждане №22 от 25.01.2011г. на Софийски окръжен съд,с което се връща касационната жалба от З. Н. и Н. С. Н. подадена чрез Софийски окръжен съд до ВКС срещу решението на СОС №184 от 2010г. постановено по гр.д.№528/2010г. по описа на Софийски окръжен съд.
В частната жалба се правят оплаквания,че постановеното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Подадената частна жалба е основателна.
Видно от данните по делото,пред Софийски окръжен съд е била депозирана касационна жалба с вх.№8 от 03.01.2011г. от З. П. Н. и Н. С. Н. против решение №484/05.10.2010г. на Софийски окръжен съд,постановено по гр.д.№528/2010г. по описа на същия съд.
С разпореждане от 04.01.2011г.,при извършената проверка за редовност на касационната жалба на основание член 285 от ГПК,е констатирано,че не е приложено точно и мотивирано изложение на касационните основания,а само изложение на основанията за допускане на касационно обжалване,поради което касационната жалба е оставена без движение и са дадени указания на жалбоподателите в едноседмичен срок от съобщението да направят с писмена молба,приподписана от адвокат,с препис от същата,точно и мотивирано изложение на касационните основания и да внесат държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС с представяне на документ за внасянето й по делото.
На касаторите е било изпратено съобщение с препис от горепосоченото разпореждане на съда от 04.01.2011г.,връчено лично на пълномощника им адвокат Ц. С. на 17.01.2011г.
В изпълнение на това разпореждане е било депозирано на 24.01.2011г. по делото изложение на основанията за касационно обжалване по член 281 т.3 от ГПК, от жалбоподателите З. П. Н. и Н. С. Н.,чрез пълномощника им адвокат Ц. С.,заедно с документ за внесена държавна такса-вносна бележка от 24.01.201г. на С.,с който е внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лева,с което указанията за констатираните нередовности от въззивния съд са били изпълнени.
Въззивният съд при проверката на представеното изложение по член 281 т.3 от ГПК,депозирано на 24.01.2011г. е констатирал нередовност,че същото е подадено от пълномощника на касаторите,без да бъде подписано от него и жалбоподателите,тъй като последният е приподписал първоначалната касационна жалба от 03.01.2011г. и е приложил със същата пълномощно за това.Вместо да остави това изложение,с което се излагат основанията за касационно обжалване на въззивното решение,подадено в препис,без движение,поради тази констатирана нередовност и да даде указания на касаторите и пълномощника им да подпишат изложението/което с оглед горепосоченото представлява тяхната касационна жалба против въззивното решение/,въззивният съд неправилно е приел,че не са изпълнени указанията му дадени с разпореждане от 04.01.2011г. в посочения срок и с разпореждането си,предмет на настоящата частна жалба,е наредил връщането на подадената касационна жалба против въззивното решение.Ето защо,обжалваното разпореждане следва да бъде отменено,след което делото се върне на въззивния съд за отстраняване на нередовностите по депозираното пред съда изложение от 24.01.2011г.,изразяващо се в неподписването му от жалбоподателите и от техния пълномощник-адвокат С.,като им се дадат указания да подпишат същото в посочения от съда срок.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ разпореждане №22 от 25.01.2011г. на Софийски окръжен съд,постановено по гр.д.№528/2010г. по описа на съда и ВРЪЩА делото на същия съд за извършване на следващите се процесуални действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар