Определение №458 от по гр. дело №569/569 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 458
София, 09.12. 2011 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми декември, две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 569/2011г.

Производството е по чл.248 ГПК.
С определение № 191 от 07.06.2011г. по гр.д. № 569/2011г., на ВКС е оставена без разглеждане като недопустима на основание чл.280,ал.2 ГПК касационната жалба на П. Й. С. срещу решение №211/07.12.2010г. по гр.д.№ 459/2010г. на Пернишкия окръжен съд. Определението е потвърдено с определение №476/19.10.2011г. по ч.гр.д.№432/2011г. на ВКС, ІІг.о.
С молба от 20.10.2011г. ответникът по касационната жалба В. П. Д. е поискала да бъде изменено определение №191/2011г. по гр.д.№ 569/2011г., ВКС, ІІ г.о. в частта му за разноските като и се присъдят направени разноски за производството по чл.288 ГПК, поискани в писмения отговор на касационната жалба по чл.287,ал.1 ГПК.
Ответната страна П. Й. С. оспорва настоящата молба като просрочена и като неоснователна в становище по чл.248, ал.2 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира по молбата следното :
Молбата не е подадена в срока по чл.248, ал.1 ГПК. Същата е подадена на 20.10.2011г. Молителят е уведомен за определението, чието изменение иска, най-късно на 17.08.2011г., видно от подаденото от него становище по частната жалба на касатора. Според разпоредбата на чл.248, ал.1 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта му за разноските. Следователно изменение на определението, с което е оставена без разглеждане касационната жалба поради недопустимост на касационния контрол може, да се иска в срока за обжалваното му. Срокът тече от уведомяването. В случая молителят е бил уведомен за определението и към датата на подаване на молбата срокът по чл.248,ал.1 ГПК е изтекъл. При това положение тя е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В. П. Д. по чл.248 ГПК за изменение на определение №191/2011г. по гр.д.№ 569/2011г., ВКС, ІІ г.о. в частта му за разноските.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар