Определение №174 от 30.10.2009 по гр. дело №1118/1118 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
                                                          №.174
 
                                         гр. София, 30.10.2009 год.
 
                                          В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ  гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и девета година, в състав:
                                                                       
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                  ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                          СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 1118 по описа на Върховния касационен съд за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 303 ГПК.
Подадена е молба от Ц. В. И. от гр. С. за отмяна на влязлото в сила решение от 28.02.2007 год. по гр. д. № 937/2006 год. на Л. районен съд, оставено в сила с решението от 25.11.2008 год. по гр. д. № 297/2008 год. на М. окръжен съд. С него е отхвърлен предявения от молителката против Б. Е. Г. от гр. С. иск за собственост на имот № 0* представляващ нива от 21.595 дка в землището на с. К., обл. Монтана, м. “С” и предаване владението на същия.
Молбата е постъпила на 3.08.2009 год. и в нея, както и в допълнителната уточнителна такава, молителката се позовава на основанията по чл. 303, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК – влязлото в сила решение противоречи на решение на П. комисия /сега ОбСЗ/, с. Я., както и, че не е била надлежно представлявана във въззивното производство, поради неупълномощаване на явилия се вместо нея пълномощник.
Ответницата Б. Г. оспорва молбата за отмяна като недопустима, респ. неоснователна.
За да се произнесе по допустимостта на подадената молба за отмяна, с предмет на проверката наличието на подлежащ на отмяна съдебен акт, спазване на предвидените в чл. 305 ГПК срокове и наличие на точно и конкретно формулирани основания за отмяна, по смисъла на чл. 303, ал. 1 ГПК настоящият състав на ІІ гражданско отделение на ВКС, приема следното:
Решението, чиято отмяна се иска, е влязло в сила на 30.04.2009 год. с постановяване на определението по гр. д. № 373/2009 год. на ВКС, с което не е допуснато касационното му обжалване, в производството по чл. 288, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, и на основание чл. 296, т. 3 ГПК. От момента на влизане в сила на решението се поражда силата на присъдено нещо и представлява начало на сроковете по чл. 305 ГПК. В случая предвиденият тримесечен срок, както по т. 4, така и по т. 5 на чл. 305, ал. 1 ГПК е изтекъл на 30.07.2009 год., тъй като моментът на узнаване на решението /по т. 5/ съвпада с постановяване на определението по чл. 288 ГПК. Молбата за отмяна е подадена извън преклузивния срок – на 3.08.2009 год., поради което е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Извън горното, поддържаните твърдения в молбата не могат да се свържат с основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК. Първото предполага наличие на друго влязло в сила решение, което е между същите страни, за същото искане и на същото основание, която хипотеза не е налице, с оглед твърдението на молителката за противоречие на атакуваното решение с такова на П. комисия /ОбСЗ/, с Я. Основанието по т. 5 за отмяна на неправилно решение предпоставя нарушаване на съответните правила за ненадлежното представляване на молителката в съдебното заседание, каквито твърдения не се поддържат.
Водим от горното и на основание чл. 307, ал. 1 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
 
О П Р Е Д Е Л И
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Ц. В. И. ог гр. С. молба за отмяна на влязлото в сила решение от 28.02.2007 год. по гр. д. № 937/2006 год. на Л. районен съд, оставено в сила с решението от 25.11.2008 год. по гр. д. № 297/2008 год. на М. окръжен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред друг тричленен състав на ВКС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *