Решение №271 от 9.6.2010 по гр. дело №382/382 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 271
 
гр. София, 09.06..2010 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и десета година в състав:
 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
                                                                         ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
при секретаря Т.Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 382/2010 г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Образувано е по молба на Б. С. В., М. В. В., Р. В. В. и Н. Г. В. от гр. Б. за отмяна на влязло в сила решение № 214 от 12.01.2009г. по гр.д. № 727/08г. на Бургаския окръжен съд по допускане съдебна делба на недвижими имоти. Молителите поддържат, че е налице ново обстоятелство от съществено значение за делото, което ако бе известно при неговото разглеждане, би променило крайните изводи на съда. Иска се посоченото решение да бъде отменено на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Ответниците по молбата Н. Е. К. и П. Е. М. считат същата за процесуално недопустима, респ. за неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след като прецени данните по делото и доводите на молителката, приема следното:
С посоченото решение Бургаският окръжен съд, действайки като въззивна инстанция, е отменил решение № 810 от 11.06.08г., постановено по гр.д. № 516/03г. на Бургаския районен съд и вместо него е допуснал да се извърши съдебна делба на УПИ * и УПИ * в кв.59А по плана на гр. Б. между Н. Е. К. и П. Е. М., Б. С. В., М. В. В., Р. В. В. и Н. Г. В. при посочените в решението квоти.
Прието е, че ищците в първоинстанционното производство Н. К. и П. М. се легитимират като собственици на идеални части от двата имота, но не и на построените върху тях сгради, поради което същите не представляват обща част и подлежат на делба.
Молбата за отмяна е подадена в срока по чл.305, т.1 ГПК и съдържа точно и мотивирано изложение на основанието за отмяна, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.303, ал.1, т.1 ГПК заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. За да са налице предпоставките на посочената разпоредба за отмяна на едно влязло в сила решение не е достатъчно страната да твърди, че са налице новооткрити факти, а трябва да подкрепи своето твърдение и с писмени доказателства. Новооткрити или новосъздадени писмени доказателства, като средство за отмяна, могат да бъдат такива документи, които се отнасят до факти, твърдени по време на висящността на делото, но са останали недоказани поради това, че страната не е знаела за писмените доказателства или не е била в състояние да се снабди с тях въпреки проявената грижа.
В разглеждания случай молителите се позовават на прието във втората фаза на делбата заключение на вещо лице относно поделяемостта и оценката на допуснатите до делба имоти, което не представлява писмено доказателство по смисъла на цитираната разпоредба. Освен това установеното от това заключение обстоятелство, а именно че допуснатите до делба два урегулирани имота са реално неподеляеми няма никакво значение за правилността на атакуваното решение по допускане на делбата им, поради което същото не може да послужи като основание за отмяна на влязлото в сила решение (от този факт не следва, че двата урегулирани имота са обособени като такива в нарушение на закона, какъвто погрешен извод от него правят молителите). Ето защо молбата за отмяна следва де се остави без уважение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О с т а в я без уважение молбата Б. С. В., М. В. В., Р. В. В. и Н. Г. В. от гр. Б. за отмяна на влязло в сила решение № 214 от 12.01.2009г. по гр.д. № 727/08г. на Бургаския окръжен съд на основание чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *