Определение №180 от 22.4.2009 по ч.пр. дело №142/142 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.180
 
                                   гр. София, 22.04. 2009 год.
 
                        В   И  М  Е  Т  О   Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 142 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 286, ал. 2 ГПК и е образувано по частната жалба на Д. Г. Д. от гр. В., чрез пълномощника му адвокат Ел. К. , против разпореждането от 26.09.2008 год. по гр. д. № 1116/2007 год. на Варненския окръжен съд. С него въззивният съд е върнал подадената от настоящия жалбоподател касационна жалба против въззивното решение, на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, във вр. с чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК – неотстраняване в срок нередовността й относно представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалвания съдебен акт, тъй като съдът неправилно е изпратил две съобщения за отстраняване нередовности в жалбата с еднакво съдържание, а освен това липсата на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване не представлява нередовност на същата. Моли за отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото за продължаване на процесуалните действия по него.
Ответницата Е. П. , чрез пълномощника й адвокат В. Б. , оспорва частната жалба по съображенията в писмения отговор.
Върховният касационен съд, като обсъди изложените в частната касационна жалба доводи във връзка с данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена против акт, подлежащ на обжалване, съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК. Поради това и настоящето производство е процесуално допустимо, като съображенията на ответницата за приложение на чл. 274, ал. 3 ГПКса неоснователни.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, поради следните съображения:
За да върне подадената от жалбоподателя касационна жалба против въззивното решение, окръжният съд приел, че същият не е отстранил в дадения срок нередовността в нея, за което е уведомен с две съобщения, получени на 16.06 и на 15.09.2008 год., чрез пълномощник.
Изводът е законосъобразен.
Действително, указанията за констатираните от съда нередовности в касационната жалба са съобщени на жалбоподателя с две съобщения, едното от 3.06, а другото – от 4.09.2008 год., като второто е изпратено поради невръщане на разписката на първото. Видно от изричната забележка на деловодителя, същата е върната по делото след изпращане на второто съобщение с указанията. Вярно е, че междувременно, и в дадения срок, жалбоподателят е изпълнил указанието за внасяне на държавната такса, но не е изпълнил другото указание – за прилагане на изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК липсата на това приложение към касационната жалба води до нейната нередовност, видно и от предмета на проверката на въззивния съд по чл. 285 ГПК, поради което и развитите от жалбоподателя съображения за обратното са неоснователни. Обстоятелството, че и във второто изпратено съобщение фигурира указанието и за държавната такса, не води до друг извод, тъй като жалбоподателят е следвало да изпълни неизпълненото указание, а именно – да приложи изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, с оглед произнасянето по допускане на касационното обжалване, съгласно чл. 288 ГПК. Като не е сторил това в указания му срок, въззивният съд правилно съгласно чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК е върнал нередовната касационната жалба.
В заключение, обжалваното разпореждане е правилно и следва да се остави в сила, водим от което съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането с № 6* от 26.09.2008 год. по гр. д. № 1116/2007 год. на Варненския окръжен съд, с което е върната подадената от Д. Г. Д. касационна жалба против въззивното решение по същото дело.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *