Определение №205 от 25.2.2011 по гр. дело №1231/1231 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 205

С.,25.02.2011 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 02.02.2011 две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 1231/2010 година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба,подадена от В. И. Н. от[населено място] против решение №10 стр.10 т.ІІ от 07.07.2010г. на Видински окръжен съд,постановено по гр.д.№230/2010г. по описа на същия съд,с което се потвърждава решение №11,т.ІІ,стр.38 от 19.02.2010г. постановено по гр.д.№1629/2009г. по описа на Видински районен съд,като е отхвърлен предявеният от В. И. Н. против Е. К. С. и И. З. С.,иск с правно основание член 108 от ЗС .
В изложението си на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение,приложено към касационната жалба,касаторът заявява,че:
„На първо място, с въззивното решение В. окръжен съд се е произнесъл по съществен материалноправен въпрос,а именно въпросът за собствеността на следния недвижим имот:апартамент №85,гр.Видин,ж.к.”В.”бл.14 вх.д,състоящ се от три стаи,кухня и сервизни помещения,със застроена площ от 76,30 кв.м,заедно с прилежащите към него избено помещение №7,както и 0,718 %идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.
В този смисъл са решение №2566/14.06.2009г.ВКС по гр.д.№2177/2003г.,ІVго,определение №489/14.05.2010г. ВКС по гр.д.№21982010г.,ІІго,определение №343/28.04.2009г. ВКС по гр.д.№214/2009г.,Іго,Постановление №3/18.12.1980г. по гр.д.№3/1980г. на Пленума на ВС.
Считам с оглед гореизложеното,че е налице касационното основание посочено в член 280 ал.1 т.1 от ГПК.”,след което касаторът приключва изложението си по член 284 ал.3 т.1 от ГПК с молба да бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
В писменото си възражение отговор,ответниците по касационната жалба Е. К. С. и И. З. С.,считат че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и молят същото да не се допуска.
Видно от цитираното по-горе цялостно изложено съдържание на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение,депозирано от касатора,в същото липсва формулиран правен въпрос от значение за изхода на делото,който да е разрешен с обжалваното въззивно решение.Посочения като такъв представлява всъщност посочване на предмета на спора,с който е бил сезиран въззивния съд и по който се е произнесъл по същество с решението си.
Съгласно т.1 от Тълкувателно решение №1/2009г. по тълк.д.№1/2009г. на ОСГТК на ВКС,правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение,е този,който е включен в предмета на делото и който е обусловил изводите на съда.Касаторът е длъжен да изложи точна и ясна формулировка на този правен въпрос,като ВКС не е задължен да го извлече от изложението ме по член 284 ал.3 т.1 от ГПК,тъй като това би засилило твърде много служебното начало във вреда на ответната страна.Непосочването на правния въпрос,както е в настоящия случай,само по себе си,е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение,без са се обсъждат допълнителните основания за това.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №10 стр.10томІІ от 07.07.2010г. на Видински окръжен съд,постановено по гр.д.№230/2010г. по описа на същия съд.
ОСЪЖДА В. И. Н. от[населено място] да заплати на Е. К. С. и И. З. С. сумата 500 лева/петстотин лева/ разноски по делото за настоящата касационна инстанция.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *