Определение №414 от 21.11.2012 по гр. дело №844/844 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 414
гр. София,21.11.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. д. № 844/12 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 85511 от 15.08.2012 г. на К. Х. М., чрез адвокат Т. Г. срещу въззивно решение от 25.06.2012 г. на Софийски градски съд, II – Б отд., постановено по гр. д. № 908/2012 г. С посоченото решение е отменено решение от 10.05.2010 г. на Софийски районен съд, 27 с-в, постановено по гр.д. № 37689/2009 г. и е отхвърлен предявения иск с правно основание чл. 108 ЗС и чл. 79, ал. 1 ЗЗД.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Съобразно разпоредбата на чл. 70, ал. 1, вр. с чл. 127, ал. 1, т. 3 ГПК, цената на иска се определя от ищеца.
В конкретния случай, стойността на претендираната от ищеца движима вещ е 1000 лева, видно от алтернативно заявеното с петитума на исковата молба искане за заплащане на равностойността на вещта. Цената на иска по чл. 79, ал. 1 ЗЗД, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК е равна на търсената сума, а именно 95 лева. Предвид изложеното, цената на обективно съединените искове е под законоустановения минимум, определен в чл. 280, ал. 2 ГПК, поради което подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

О с т а в я без разглеждане касационна жалба вх. № 85511 от 15.08.2012 г. на К. Х. М. срещу въззивно решение от 25.06.2012 г. на Софийски градски съд, II – Б отд., постановено по гр. д. № 908/2012 г.
П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 844/2012 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *