Определение №214 от 30.4.2010 по ч.пр. дело №2530/2530 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 214
 
София, 30.04. , 2010 година
 
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 21.04.2010 две хиляди и десета година, в състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
          ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 205/2010  година
Производството е по член 303 и сл. от ГПК.
Образувано е по молба вх. №12648/27.03.2008г.,подадена от С. Г. К. за отмяна на влезлите в сила решения №88/16.05.2007г. и решение №162/12.07.2007г. на Русенски районен съд,VІІгр.с.,постановени по гр.д. №5180/2006г. по описа на същия съд,на основание член 303 ал.1 т.5 от ГПК.
Постъпила е молба с вх. № 12647/27.03.2008г. ,подадена от С. И. К. за отмяна на горепосочените влезли в законна сила решения на Русенски районен съд,както и молба с вх. №1323/12.01.2010г. от С. И. К. за отмяна на влязлото в сила решение №747/08.01.2008г.,постановено по гр.д. №917/2007г. по описа на Русенски окръжен съд,потвърдено с решение №924/11.12.2009г. на В. касационен съд,Трето гражданско отделение,постановено по гр.д. №1024/2008г. по описа на същия съд,на основание член 304 от ГПК.
По молбата на С. Г. К.:
С решение №88/16.05.2007г. на Русенски районен съд,VІІгр.с.,постановено по гр.д. №5180/2006г. по описа на същия съд е признато за установено по отношение на С. Г. К.,правото на собственост на С. Ц. Д. върху подземен гараж №8-1 на първи/горен/ подземен етаж,със застроена площ от 18,10кв.м и 0,224% идеални части от общите части на сградата,а ответницата е собственик на гараж № 2,намиращ се на второто ниво,кота 2,80 в сутерена на същата сграда,описан в решението,като е отхвърлен иска на С. Ц. Д. срещу С. Г. К. за осъждане на ответницата К да предаде владението върху гореописания имот,на основание член 108 от ЗС.
С решение №162/12.07.2007г. на Русенски районен съд,VІІгр.с., постановено по горното дело,по реда на член 192 ал.2 от ГПК/отм/ е допусната поправка на очевидна фактическа грешка свързана с индивидуализацията на гаража,собственост на ответницата,отразеното по отношение общите части и границите на имота.
Молителката твърди,че в цялото производството по делото пред първоинстационния съд,вследствие нарушаване на съдопроизводствените правила за призоваването й-член 46,член 47 и член 50 от ГПК/отм/,е била лишена от възможността да участва в това съдебно производство,което е основание за отмяна на посочените решения по смисъла на член 303 ал.1 т.5 от ГПК. Излагат се доводи,че при многократното й призоваване на посочения постоянен адрес,призовките на са й били връчени,въпреки ,че пребивава на този адрес със съпруга си,а са оформени по данни на живущата Ц. Х. ,че”лицето вече не живее на този адрес” и се твърди,че последната е заявила на молителката,че такива призовки не са й връчвани.
Ответницата по молбата С. Ц. Д. ,с изложеното в точка първа от писменото си възражение, счита същата за неоснователна и моли да бъде оставена без уважение.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Видно от данните по делото,съдът е бил сезиран с искова молба от С. Ц. Д. против С. Г. К.,с посочен за същата адрес за призоваване гр. Р.,ул.”Ц”№41 вх.1 ет.3,като ответницата,настоящ молител е била призована на този адрес за съдебното заседание на 27.11.2006г./лист 10 от делото/,редовно оформена от длъжностното лице-призовкар,с отбелязване върху същата,че лицето вече не живее на този адрес по данни на живущата на етаж 3 Ц. Х. ,с подпис на един свидетел Е,поради което делото е оставено без движение и на ищцата Д е указано за посочи точен адрес на ответницата,както и удостоверение за постоянен и настоящ адрес на последната. Това указание е било изпълнено и по делото са представени удостоверение за постоянен адрес/лист 16 от делото/ и удостоверение за настоящ адрес/лист 17 от делото/,издадени от Община Р.,в което е посочен такъв за С. Г. К.-гр. Русе,ул.”Ц”№41,вх.1 ет.3,на който както вече бе посочено по-горе е била изпратена призовката по делото,поради което съдът с разпореждане от 20.12.2006г. по делото е постановил ответницата да бъде призована чрез Д. вестник на основание член 50 от ГПК/отм/,с което в изпълнение на член 50 ал.2 от ГПК/отм/ вр. с член 16 ал.5 от ГПК/отм/ и член 21 т.3 от ЗПП е определен и назначен процесуален представител на ответницата-адвокат В. Р. ,която е представлявала същата по делото,включително и пред въззивната инстанция. При това положение процедурата,предвидена в член 50 от ГПК/отм/ е била осъществена и ответницата К е била представлявана от назначения й процесуален представител,като по този начин интересите й са били защитени. По отношение изложеното от молителката,че през цялото време е пребивавала на този адрес, не се подкрепя от никакви доказателства,които да са приложени с молбата,поради което същата е неоснователна и следва да се остави без уважение.
По молбата на С. И. К.:
М. К. иска отмяна на влезлите в законна сила решения: №88/16.05.2007г. и №162/12.07.2007г. на Русенски районен съд,VІІ гр.с.,постановени по гр.д. №5180/2006г. по описа на същия съд,на решение №747/08.01.2008г.,постановено по гр.д. №917/2007г. по описа на Русенски окръжен съд,с което частично е отменено горепосоченото първоинстанционно решение и с постановеното въззивният съд е уважил предявеният иск с правно основание член 108 от ЗС,което решение е потвърдено с решение №924/11.12.2009г. на В. касационен съд,трето гражданско отделение,постановено по гр.д. №1024/2008г. по описа на същия съд.
С молбата се заявява,че съдебното производство,образувано по искова молба на С. Ц. Д. срещу С. Г. К.,по предявен иск с правно основание член 108 от ЗС,осъществено в цялата му пълнота на триинстанционното производство,е протекло без неговото участие,поради което същото е порочно и следва да се отмени. Навеждат се аргументи за наличие на задължително другарство,тъй като молителят е съпруг на ответницата С. Г. К.,,с която е сключил брак на 15.09.1963г. и процесния имот е придобит по време на брака им,и като такъв е следвало да бъде страна по делото,поради което е бил лишен от възможността да защити интересите си.
Ответницата по молбата С. Ц. Д. , съгласно изложеното в т.2 от писменото си възражение,счита молбата за неоснователна и моли същата да се остави без уважение.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
С молбата за отмяна е приложено копие от удостоверение №923/15.09.1963г. на ГНС гр. Р.,за граждански брак,с което се удостоверява че на 15.09.1963г. е сключен граждански брак между С. И. К.-настоящия молител и С. Г. А. ,след брака К. Видно от данните по приложения по делото нот.акт №147/2001г. за продажба на недвижим имот,процесния имот е част от придобития недвижим имот,по силата на тази сделка,придобит от купувача С. Г. К.-съпруга на молителя С. К. към този момент. Предявеният ревандикационен иск е заявен и съдопроизводството е осъществено и е приключило с влезлите в сила решения само спрямо ответницата С. Г. К.. С. собственост при съпружеската общност налага съвместна процесуална легитимация,а следователно и задължително другарство по искове предявени срещу съпрузите за собственост или вещни права,с какъвто спор е бил сезиран съда от ответницата по молбата С. Ц. Д. При това положение,с оглед наличието на задължителното другарство,като страни по делото е следвало да участват и двамата съпрузи,като неконституирането на съпруга на ответница С. И. К.-настоящ молител,в производството по заявената ищцова претенция,приключило с влязло в законна сила решение,е лишило от възможността последният за участва в това производство и е нарушило правото му на защита,основание за отмяна по член 304 от ГПК във вр. с член 303 ал.1 т.5 от ГПК. Ето защо,молбата за отмяна се явява основателна и следва изцяло да се отмени влязлото в законна сила решение и делото се върне на въззивния съд за ново разглеждане,с оглед конституиране на необходимия другар,неучаствал в производството-съпруга на ответницата С. И. К.,като спрямо него следва да се повторят процесуалните действия,извършени при първоначалното разглеждане на делото без негово участие,след което се постанови решение по същество на спора-т.17 на ТР №1/2000г. на ОСГК на ВКС.
 
Водим от горното, състав на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
 
Р Е Ш И:
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. №12648/27.03.2008г.,подадена от С. Г. К. за отмяна на влезлите в законна сила решение №88/16.05.2007г. и решение №162/12.07.2007г. на Русенски районен съд,постановени по гр.д. №5180/2006г. по описа на същия съд,на основание член 303 ал.1 т.5 от ГПК.
По молба вх. №12647/27.03.2008г. и молба вх. №1323/12.01.2010г.,подадени от С. И. К.,на основание член 304 вр. с член 303 ал.1 т.5 от ГПК:
ОТМЕНЯ решение №88/16.05.2007г. и решение №162/12.07.2007г. постановени по гр.д. №5180/2006г. по описа на Русенски районен съд,VІІгр.с. и решение №747/08.01.2008г. постановено по гр.д. №917/2007г. по описа на Русенски окръжен съд,потвърдено с решение №924/11.12.2009г. на В. касационен съд,Трето гражданско отделение,постановено по гр.д. №1024/2008г. по описа на същия съд и ВРЪЩА делото на Русенски окръжен съд за ново разглеждане на делото.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *