Определение №260 от 2.10.2015 по ч.пр. дело №3596/3596 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 260
София, 02.10.2015 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 02.10. две хиляди и петдесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) Златка Русева
дело № 3596/2015 година

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 7281 от 08.06.2015 г. ,подадена от М. М. Д. и М. Д. Д. против разпореждане от 18.05.2015 г. на Старозагорски окръжен съд, Първи граждански състав, постановено по ч. гр.д. № 1211/2015 г. по описа на съда, с което е върната частна жалба вх. № 5049 от 22.04.2015 г. на М. М. Д. и М. Д. Д. срещу определение № 475 от 27.03.2015 г., поради неотстраняване на нередовности в същата.
Жалбоподателите правят оплаквания, че обжалваният акт е неправилен, поради необоснованост на изложените от съда изводи, като молят за неговата отмяна.
При проверка данните по делото, настоящият съдебен състав на Върховния касационен съд, II г.о., констатира следното:
Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Разгледана по същество същата е неоснователна, поради следните съображения:
Видно от данните по делото пред Окръжен съд – Стара Загора е била депозирана частна жалба вх. № 1684 от 13.02.2015 г. от М. М. Д. и М. Д. Д. против определение № 2303 от 16.12.2014 г., постановено по гр.д. № 1377/2014 г. на Казанлъшки районен съд, по която е образувано ч.гр.д. № 1211/2015 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, приключило с определение № 475 от 27.03.2015 г. С постановеното определение,въззивният съд е потвърдил обжалваното определение на Казанлъшки районен съд, с което производството по делото е прекратено, а делото е изпратено по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.
Срещу определение №475/27.03.2015г. по ч.гр.д.№1211/2015г. по описа на Старозагорски окръжен съд е депозирана частна касационна жалба вх. № 5049 от 22.04.2015 г. от М. М. Д. и М. Д. Д..
С разпореждане от 23.04.2015 г. по делото,въззивният съд е констатирал, че частната жалба е нередовна и същата е оставена без движение, с указание за представяне в едноседмичен срок на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, както и документ за внесена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС, като изрично е посочено, че при неизпълнение на същите жалбата ще бъде върната. Съобщение с препис от разпореждането е връчено на 04.05.2015г. лично на М. Д. Д., като същото е редовно оформено / л. 26 от делото/,както и съобщение с препис от разпореждането,изпратено на М. М. Д.,чрез пълномощника й М. Д. Д./лист 27 от делото/ е връчено на 04.05.2015г., лично на пълномощника,с отбелязване на същото при връчването му.
С разпореждане от 18.05.2015г. по гр.д.№1211/2015г. по описа на Старозагорски окръжен съд,предмет на настоящата частна жалба, въззивният съд е констатирал,че в посочения едноседмичен срок указанията,дадени с горепосоченото разпореждане, не са изпълнени, поради което е постановено връщане на частната жалба подадена от М. М. Д. и М. Д. Д.,като нередовна.
В частната жалба се излагат доводи,че обжалваното разпореждане е неправилно,като се твърди,че жалбоподателите са изпълнили дадените от съда указания по отстраняване на констатираните нередовности по жалбата им в указания им срок,като са изпратили по пощата молба уточнение на касационните основания и вносна бележка внесена държавна такса.В подкрепа на това са приложени копие от обратна разписка/лист 12 от делото/ и копие от плик с клеймо от 11.05.2015г./лист 11 от делото/.Видно от отразеното по представеното копие на обратната разписка,на същата е отразено получаване на пратка по горното дело на дата 13.05.2015г.,ръкописно изписана и подписана от упълномощено лице В.Д.,без отразяване на длъжността на същото,като на самата разписка липсва изходящо клеймо за доставка на пощенския клон,в който е подадена пратката,както и потвърждение от ПС да доставяне/разположено в долна лява секция на разписката/,поради което не може да се приеме за достоверно,че последната удостоверява връчването на изпратената от жалбоподателите пратка.Според заявеното от последните тя е съдържала” молба –уточнение касационни основания”-копие от която е приложено на лист 8 от делото,като върху първата й страница е приложено копие от вносна бележка за внесена държавна такса,чието съдържание е абсолютно неясно и нечитаемо,поради което е невъзможно да се контратира нито основанието за плащане на извършеното платежно нареждане,нито номера на сметката и всички реквизитите,които последната съдържа.С така приложеното копие от тази вносна бележка не може по никакъв начин да се приеме,че дължимата държавна такса е била реално внесена,според дадените от съда указания с обжалваното разпореждане.
С оглед изложеното,в дадения от въззивния съд срок,констатираните по подадената частна жалба недостатъци не са били отстранени от жалбоподателите,поради което правилно последната е била върната като нередовна.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение:
.
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 18.05.2015г. на Старозагорски окръжен съд,първи граждански състав,постановено по гр.д.№1211/2015г. по описа на същия съд,с което се връща частната жалба,подадена от М. М. Д. и М. Д. Д. против определение №275/27.03.2015г.,поради неотстраняване нередовностите в същата.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не послежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар