Определение №263 от 22.12.2016 по ч.пр. дело №5281/5281 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 263
София, 22.12.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Първанова ч. гр. д. № 5281 по описа за 2016 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК
Образувано е по частна жалба на „8-ми март“ АД [населено място], представлявано от изпълнителния директор Н. Й., чрез процесуалния представител адвокат Д. П., срещу определение №392 от 17.10.2016 г. по ч.гр.д № 4279/2016 г. на ВКС, III г.о.
С частната жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправило като постановено в противоречие с процесуалния закон. Жалбоподателят счита, че определенията, постановени в производства по чл.274, ал. 2, предл. 2 ГПК, подлежат на обжалване по реда на чл.274, ал. 3, т.1 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното :
Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
Обжалваното определение е валидно, процесуално допустимо и правилно. С него е оставена без разглеждане подадената от жалбоподателя частна касационна жалба срещу определение № 1879 от 02.06.2016 г. по ч.гр.д. № 2570/2016г. на Софийски апелативен съд. Прието е, че определенията по чл.274, ал.2, предл. 2 ГПК са окончателни и не подлежат на по-нататъшно обжалване.
Настоящият състав напълно споделя изводите в обжалваното определение. С определение № 1879/2016г. по ч.гр.д. № 2570/2016г. на Софийски апелативен съд е потвърдено определение № 9087 от 12.04.2016 г. по ч.гр.д. №2876/2016 г. на Софийски градски съд. С последното Софийски градски съд е оставил без разглеждане частна жалба срещу разпореждане от 09.02.2016г. на съдията по вписванията при Софийски районен съд.
Съгласно разпоредбата на чл.274, ал. 2 ГПК – в сега действащата редакция /ДВ,бр.50/2015г., в сила от 07.07.2015г./ само когато определенията, по чл.274, ал. 1, т. 2 ГПК /арг. чл.286, ал. 2 ГПК/ са постановени от апелативен съд, те подлежат на обжалване пред ВКС, но когато такива са постановени от окръжен съд – като въззивна инстанция, каквото в процесния случай представлява постановеното от Софийски градски съд определение, те подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд и произнасянето на последния е окончателно. Режимът за обжалване и в двата случая е еднакъв – с проверката, която извършва ВКС, респ. която извършва апелативният съд за законосъобразност на определението на въззивния съд за оставяне без разглеждане на частната жалба, се изчерпва инстанционният контрол.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 392 от 17.10.2016 г. по ч.гр.д № 4279/2016 г. на ВКС, III г.о.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *