Определение №270 от 23.6.2009 по ч.пр. дело №147/147 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
№ 270
 
   гр. София, 23.06.2009 год.
 
    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети май две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                           ЧЛЕНОВЕ:  СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                                СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 147/2009 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната жалба на С. С. Ш. от гр. С. против въззивното определение от 8.01.2009 год. по ч. гр. д. № 859/2008 год. на Сливенския окръжен съд. С него е оставена без уважение частната му жалба против определението от 28.10.2008 год. по гр. д. № 5408/2007 год. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлена молбата му за възстановяване на срока за обжалване на решението по делото.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му и вместо това се постанови възстановяване на пропуснатия срок за въззивното обжалване на решението. Излага съображения за липса на вина за пропускането на срока.
Преди да разгледа по същество частната жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като се обжалва въззивно определение, с което е оставена без уважение частна жалба против определение, преграждащо по-нататъшното развитие на делото, т. е. налице е хипотезата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. В изпълнение на указанията на въззивния съд, след връщане на делото от касационната инстанция за отстраняване нередовности в жалбата, жалбоподателят е представил изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в което се позовава на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, като е посочил за съществен процесуалноправен въпрос този за редовността на връчване на обявлението за постановеното решение на неговия пълномощник.
Въззивният съд, за да остави в сила определението на първоинстанционния съд, с което е отхвърлена молбата за възстановяване на пропуснат срок за подаване на въззивна жалба против решението по делото, е приел, че не са налице предпоставките за това, предвидени в чл. 37 ГПК /отм./. Съобщението за постановеното решение е връчено редовно на пълномощника на страната, при спазване условията на чл. 46, ал. 1 ГПК /отм./, установено и със заключението на графологическата експертиза относно положения подпис на пълномощника и в течение на срока за подаване на въззивната жалба не са настъпили особени непредвидени обстоятелства. Следователно, жалбата е оставена без уважение поради направения от съда извод за редовност на връчването на обявлението на пълномощника, поставило началото на срока за въззивно обжалване и липсата на непредвидени обстоятелства за пропускането му. Жалбоподателят обаче не е обосновал наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за значението на въпроса за връчването на обявлението на пълномощника за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, което е предпоставка за допускане на касационно обжалване на въззивното определение. Не е налице позоваване на неясноти или непълноти в разпоредбите на процесуалния закон относно връчване на съобщенията на пълномощник, нито на неправилна съдебна практика или липса на такава, за да се обоснове наличието на поддържаното основание на приложното поле на касационното обжалване. Налице е единствено цитиране на законовата разпоредба, без излагане на съответните мотиви с оглед преценка за наличието й. Изложените от жалбоподателя съображения касаят правилността на направения от съда извод, които не могат да бъдат обсъждани, без наличието на предпоставките за допускане на касационното обжалване на въззивното определение. Тъй като такива не са налице, същото не може да бъде допуснато.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК, настоящият състав на ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивното определение № 10 от 8.01.2009 год. по ч. гр. д. № 859/2008 год. на Сливенския окръжен съд, по подадената от С. С. Ш. жалба против него.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *