Определение №276 от 24.6.2009 по ч.пр. дело №273/273 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 276
 
гр. София, 24.06.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юни две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ:   СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 273 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 2 ГПК.
С определение от 18.05.2009 год. въззивният Великотърновски окръжен съд е отказал да присъедини към гр. д. № 1246/2008 год. друго дело – гр. д. № 313/2009 го. на същия окръжен съд, както и отказал да възобнови производството по гр. д. № 1246/2008 год., спряно до приключване на другото дело между страните.
Горното определение се обжалва с частна жалба в срок от П. К. Г. и К. Х. Г. с оплаквания за неговата незаконосъобразност и молят да бъде отменено, да бъде възобновено спряното производство и се присъедини към него гр. д. № 313/2009 год.
Ответницата по частната жалба Д. П. П. оспорва жалбата.
Върховният касационният съд, в настоящият си състав, като обсъди доводите в частната жалба намира следното:
Производството по въззивното гр. д. № 1246/2009 год. е делбено – за допускане делба на идеална част от УПИ * – 1456 в кв. 210 по плана на гр. В. Търново и е спряно с протоколно определение от 16.03.2009 год., влязло в сила с определението от 23.04.2009 год. на ВКС по ч. гр. д. № 232/2009 год. Основанието за спиране е наличието на друго висящо дело между същите страни, решението по което ще има значение за правилното решаване на предявения иск за делба – чл. 182, ал. 1, б. “г” ГПК /отм./.
Другото дело е № 798/2008 год. и е с предмет иск за собственост върху спорния имот и нищожност на сключени за него договори. Във въззивното производство по тези искове – гр. д. № 313/2009 год., съдът е постановил присъединяването му към вече спряното делбено производство.
Правилно при това положение въззивният съд в обжалваното определение е приел, че не са налице основанията за възобновяване на спряното производство, тъй като преюдициалният спор не е решен. Относно спирането на делбеното производство на основание чл. 182, ал. 1, б. “г” ГПК /отм./ е налице влязло в сила определение и до отстраняване пречката за движението му, а именно решаване на спора по гр. д. № 798/2008 год. на ВТРС /по жалба против решението по което е образувано въззивното производство по гр. д. № 313/2009 год. на ВТОС/ не са налице предпоставки за възобновяването му. Постановеният отказ за възобновяване на производството е правилен и обжалваното определение следва да се остави в сила в тази му част.
Определението в частта му, с която въззивният съд е отказал присъединяване към делбеното производство това по установителните искове за собственост и нищожност на договорите, не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като не прегражда по-нататъшното развитие на производството, нито в закона е предвиден ред за обжалване. Съображения в тази насока са изложени и при обжалване на определението за спиране на делбеното производство по ч. гр. д. № 232/2009 год. на ВКС, като преценката на съда в обжалваното определение не е обусловена от тази на съда в производството по преюдициалния спор, постановил присъединяване на двете дела. Още повече, че делбеното производство е било спряно към този момент и не са налице предпоставките за неговото възобновяване. Затова и жалбата против определението в частта му, с която е отказано присъединяване на двете дела следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА определението от 18.05.2009 год. по гр. д. № 1246/2009 год. на Великотърновския окръжен съд в частта му, с която е отказано възобновяване на спряното производство по същото дело до решаване на гр. д. № 798/2008 год. на ВТРС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П. К. Г. и К. Х. Г. против горното определение в частта му, с която е отказано присъединяване на висящото въззивно гр. д. № 313/2009 год. на ВТОС /гр. д. № 798/2008 год. на ВТРС/.
Определението в частта му, с която е оставена без разглеждане частната жалба, подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар