Решение №343 от 29.6.2009 по гр. дело №890/890 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
                                            № 343
 
                              гр. София,.29.06.2009 год.
 
                     В     И  М  Е  Т  О     Н  А     Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесети май две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
при участието на секретаря Т. Кьосева, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 890 по описа за 2008 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по параграф 2, ал. 3 ПЗР на ГПК, във връзка с чл. 218а, ал. 1, б. “а” и сл. ГПК /отм./.
С решение № 496 от 25.09.2007 год. по гр. д. № 43/2007 год. Русенският окръжен съд, при повторно въззивно разглеждане на делото след отмяна на предходното му въззивно решение, е отменил първоинстанционното решение в частта му, с която искът е отхвърлен за сумата 3 633 лв. и в частта за разноските и вместо това постановил друго, с което осъдил ответника Р. П. Н. да заплати на М. С. М. горната сума, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди и разноски в размер на 230 лв.
Въззивното решение в осъдителната му част е обжалвано от Р. П. Н., чрез пълномощника му адв. Д. Х. , с касационна жалба, подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК /отм./. Касаторът поддържа становище за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния и процесуален закон и необоснованост на изводите. Моли то да бъде отменено в осъдителната му част и вместо него се постанови друго, с което искът се отхвърли. Претендира и направените по делото съдебни разноски.
Ищецът М. С. М. не е взел становище по жалбата.
Върховният касационен съд на РБ, състав на ІІ гражданско отделение, като обсъди заявените в касационната жалба основания във връзка с данните по делото и доводите на касатора, и на основание чл. 218ж ГПК /отм./, приема следното:
По делото е установено по несъмнен начин, че касаторът, ответник през м. февруари-март 2003 год. е демонтирал металната конструкция и покривната ламарина върху помещенията, предоставени му за ползуване съгласно споразумението по бракоразводното дело. Предназначението на същите е било да предпазват от дъжд и сняг тези помещения поради недостатъци в излятата плоча, поради което и след демонтажа им върху нея се е събирала дъждовна вода. Неблагоприятните последици от липсата на покрив, вкл. и паднала външна мазилка е установено от свидетелите М, както и от заключенията на експертизата и устните обяснения на вещото лице в с. з. Въз основа на така установените факти обоснован и правилен е направеният от въззивния съд извод за наличие на причинна връзка между действията на ответника по премахване на покрива, което е довело до събиране на вода върху плочата, а оттам и влага по стените, поради което и правилно е ангажирана отговорността му за обезщетяване на причинените на собственика на имота вреди в установените от вещото лице стойности на ремотните работи за отстраняването им. Неоснователно е и оплакването на касатора относно липсата на доказателства за претендираните вреди, тъй като за състоянието на мазилката в периода след премахване на покрива до предприетия ремонт са събрани свидетелски показания, а друга причина за падането на мазилката освен от проникването на влагата, както е установило вещото лице, не е налице. Нелогично е полагане на нова мазилка при здрава такава, в какъвто смисъл са доводите на касатора, поради което и направените от въззивния съд изводи за наличие на предпоставките по чл. 45 ЗЗД са правилни и обосновани. Затова и решението в обжалваната му част следва да се остави в сила, водим от което и на основание чл. 218ж, ал. 1 ГПК /отм./, съдът
 
 
Р Е Ш И :
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение № 496 от 25.09.2007 год. по гр. д. № 43/2007 год. на Русенския окръжен съд в обжалваната му осъдителна част.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *