Определение №28 от 16.1.2013 по ч.пр. дело №2/2 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 28

София,16.01.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 14.01.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 2/2013 година
Производството е по член 274,ал.1,предл.първо от ГПК.
Образувано е по частна жалба вх.№10710/06.11.2012г.,подадена от С. Н. С. от [населено място],против определение №358/19.10.2012г. на Върховен касационен съд,второ гражданско отделение,постановено по гр.д.№416/2012г. по описа на същия съд,с което е оставена без уважение молбата на С. Н. С. за възстановяване на срока за подаване на молба за отмяна на влязлото в законна сила решение №171/03.06.2011г. по гр.д.№312/ 2010г. по описа на ВКС,І гр.отд. и оставеното с него в сила решение №175/20.11.2009г. по гр.д.№357/2009г. по описа на Ямболски окръжен съд.
В частната жалба се правят оплаквания,че постановеното определение е незаконосъобразно като се иска неговата отмяна.
При извършената проверка касационният съд установи следното:
Частната жалба е постъпила в законоустановения срок и е процесуално допустима.
Подадената частна жалба е неоснователна.
Видно от данните по делото,производството по същото е било образувано във връзка с подадена молба вх.№1499/26.10.2011г. от С. Н. С. за отмяна на горепосоченото влязло в законна сила решение на ВКС,с което е оставено в сила цитираното въззивно решение на Ямболски окръжен съд,на основание член 303,ал.1 ГПК,което е приключило с определение №264/05.07.2012г. на ВКС,ІІго. по гр.д.№416/2012г. по описа на същия съд.С последното молбата за отмяна е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено,тъй като съдът е констатирал,че срока по член 305,ал.1,т.1 от ГПК е изтекъл към момента на подаване на молбата.
След постановяване на това определение на съда,с молба вх.№7384/19.07.2012г.,подадена от С. Н. С. по гр.д.№416/2012г. по описа на ВКС,ІІгр.отд.,на основание член 64,ал.2 от ГПК,след приключено производство по член 307,ал.1 ГПК,молителката е поискала от съда да бъде възстановен предвидения в член 305,ал.1,т.1 ГПК срок за подаване на молба за отмяна на посоченото влязло в законна сила решение.
С определението,предмет на настоящата частна жалба,касационният съд е оставил без уважение молбата за възстановяване на срока,поради посоченото от молителката влошено здравословно състояние-отпуск по болест заради тежко заболяване,с аргументи,че същият е преклузивен и не може да бъде възстановяван.
Обжалваното определение е законосъобразно.
При постановяване на обжалвания съдебен акт ,съдът е съобразил твърденията на страната за здравословното й състояние и продължителен отпуск по болест,като правилно е преценил,че пропускането не се дължи на особени непредвидени обстоятелства,които страната не е могла да преодолее.Преценката на независещите от страната причини за допуснатото процесуално бездействие е конкретна за всеки един случай и е свързана с продължителността на пропуснатия срок.Наличието на непредвидени обстоятелства,станали причина да не спази определен срок трябва да се доказва и в резултат на тези доказателства се формира и крайния извод на съда за това дали в конкретния случай са налице такива непредвидени обстоятелства,който са извън волята на страната и не са могли да бъдат преодолени.С представените такива,обуславящи продължителен период на лечение,както и предвидения в закона тримесечен срок,в който е следвало да се депозира молбата за отмяна,не са от категорията на тези обстоятелства,поради което правилно съдът е оставил молбата за възобновяване на срока без уважение.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение №358/19.10.2012г. на Върховен касационен съд,второ гражданско отделение,постановено по гр.д.№416/2012г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *