Определение №291 от 12.11.2013 по гр. дело №5753/5753 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 291
гр. София, 12.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети октомври две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 5753/13 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 127821 от 05.12.2012 г. на М. Т. Т., И. Р. Б., С. И. Н., В. И. К., М. В. Д., А. Б. А., В. В. Г., И. Г. Г., И. И. К., Д. К. Л., И. А. Л., Н. М. В., М. Р. В., С. Й. К., М. С. К., Т. И. К., [фирма], Т. К. Д., А. Х. А., С. Й. Ц., Ж. М. Д., Б. Н. Б., Г. И. С., В. Ч. Х., всички като етажни собственици в сградата на [улица], [населено място], всички чрез адв. И. С. срещу въззивно решение № 7049 от 22.10.2013 г. на Софийски градски съд, постановено по гр. д. № 4356/2006 г., с което е отменено решение от 26.10.2006 г. на Софийски районен съд, постановено по гр. д. № 3458/2005 г. и са уважени предявените искове с правно основание чл. 108 ЗС за предаване на владението върху помещение с площ 7 кв.м., находящо се в сграда [населено място], [улица] с правно основание чл. 59 ЗЗД за заплащане на 1000 лева обезщетение за ползване без основание на гореописаното помещение.
По делото са постъпили писмени отговори от ответниците по касационната жалба Областен управител на област София и Младежка кооперация „Я.”, с които се оспорва касационната жалба като недопустима и неоснователна и е направено искане за присъждане на разноски.

С отговор от ЕТ „20.12.48. – Н. С.” се поддържа касационната жалба с искане за обезсилване на въззивното решение като недопустимо.
С молби от 01.03.2013 г. от И. Р. Б., В. И. К., М. В. Д., С. И. Н., М. Т. Т., Т. И. К., М. Р. В., Д. К. Л., И. А. Л., М. С. К., Н. М. В., С. Й. К., В. В. Г., И. Г. Г. са направени изявления за оттегляне на касационната жалба, поради постигнато извънсъдебно споразумение. С оглед изрично заявеното искане и разпоредбата на чл. 264 ГПК производството по касационната жалба по отношение на тези лица следва да бъде прекратено.
При проверка допустимостта на касационната жалба, ВКС, 2 г.о., констатира следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Искът е предявен при действието на отменения ГПК, поради което приложима е разпоредбата на чл. 55, ал. 1, б. „б” ГПК /отм./, по силата на която, по искове за собственост и за сключване на окончателен договор, цената на иска е ? от данъчната оценка, а ако няма такава от ? от пазарната цена на имота. По делото е приложено удостоверение за данъчна оценка /л. 6 от първоинстанционното дело за целия имот /същият е с площ 662 кв.м./ в размер на 657 454, 40 лева, като за процесните 7 кв. метра, цената на иска следва да се определи като ? от 6951,94 лева /данъчната оценка за помещението/, или 1737,98 лева. В конкретния случай са предявени искове в условията на обективно съединение и меродавна за допустимостта на касационното обжалване е цената на всеки иск поотделно. Цената на предявения иск по чл. 108 ЗС е 1737, 98 лева и 1000 лева на иска по чл. 59 ЗЗД. Върху тази цена е определена и събрана дължимата държавна такса по предявените искове. Следователно, цената на исковете е под законоустановения минимум от 5000 лева, определен в чл. 280, ал. 2 ГПК и подадената касационна жалба е процесуално недопустима. Ето защо, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
При този изход на делото и на основание чл. 78, ал. 4 и ал. 8 ГПК всички касатори следва да бъдат осъдени да заплатят разноски на ответниците по касационната жалба, както следва: 228, 21 лева на Областен управител на област София и 250 лева на Младежка кооперация „Я.” – [населено място].
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

П р е к р а т я в а производството по касационната жалба на И. Р. Б., В. И. К., М. В. Д., С. И. Н., М. Т. Т., Т. И. К., М. Русева В., Д. К. Л., И. А. Л., М. С. К., Н. М. В., С. Й. К., В. В. Г., И. Г. Г..
О с т а в я без разглеждане касационна жалба вх. № 127821 от 05.12.2012 г. на А. Б. А., И. И. К., [фирма], Т. К. Д., А. Х. А., С. Й. Ц., Ж. М. Д., Б. Н. Б., Г. И. С., В. Ч. Х., всички като етажни собственици в сградата на [улица], [населено място], срещу въззивно решение № 7049 от 22.10.2013 г. на Софийски градски съд, IIг с-в, постановено по гр. д. № 4356/2006 г.
П р е к р а т я в а производството по гр. д. № 5753/2013 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О с ъ ж д а М. Т. Т., И. Р. Б., С. И. Н., В. И. К., М. В. Д., А. Б. А., В. В. Г., И. Г. Г., И. И. К., Д. К. Л., И. А. Л., Н. М. В., М. Русева В., С. Й. К., М. С. К., Т. И. К., [фирма], Т. К. Д., А. Х. А., С. Й. Ц., Ж. М. Д., Б. Н. Б., Г. И. С., В. Ч. Х. да заплатят на Областен управител на област София сумата 228, 21 лв. /двеста двадесет и осем лева и двадесет и една стотинки/, а на Младежка кооперация „Я.” – [населено място] сумата 250 лв./двеста и петдесет лева/ разноски.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар