Определение №308 от 10.11.2015 по ч.пр. дело №4358/4358 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 308

гр. София, 10.11. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
като изслуша докладваното от съдия Първанова ч. гр. дело № 4358/2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

С протоколно определение № 1 от 06.07.2015 г. дисциплинарен състав от Д. комисия към К. на частните съдебни изпълнители е прекратил производството по дисциплинарно дело № 3/2015г., образувано срещу частен съдебен изпълнител В. А. А., рег. № 827, район на действие Окръжен съд – Пловдив.
Определението е обжалвано от Министъра на правосъдието с жалба вх. № 1946/ 27.07.2015 г., в която се правят оплаквания за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Поддържа се, че дисциплинарният състав неправилно е приложил разпоредбата на чл.69 ЗЧСИ относно изчисляването на давностните срокове, поради което протоколното определение следва да бъде отменено.
Ответникът по жалбата ЧСИ В. А. А., чрез адвокат А. Б. е подал писмен отговор, с който излага становище за недопустимост на настоящото производство, алтернативно смята жалбата за неоснователна.
Жалбата е подадена в срок, редовна е и е процесуално допустима – обжалваният акт прегражда по – нататъшното развитие на дисциплинарно производство по реда на чл.70 и сл. ЗЧСИ, решението по което подлежи на обжалване пред ВКС на основание чл.73,ал.2 ЗЧСИ.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
Д. състав е приел, че дисциплинарната отговорност на ЧСИ В. А. е погасена по давност, тъй като Председателят на дисциплинарната комисия не е бил сезиран в срока по чл. 69 ЗЧСИ от Министъра на правосъдието или от Съвета на камарата на ЧСИ.
За да постанови този резултат, дисциплинарният състав е изложил подробна фактическа обстановка на процедурата, осъществена от Съвета на камарата на ЧСИ, започнала по сигнали на [община], подадени на 20.01.2014г. и на 14.03.2014г. по изп.д.№ 492/2013г. на ЧСИ В. А., рег. № 827, район на действие Окръжен съд – Пловдив. Установил е наличие на констатация от Съвета на камарата за писмен отказ от съдебния изпълнител да предостави справка и относими към жалбите документи, вкл. копие на изпълнителното дело, съгласно протоколно решение на Съвета на камарата от 28.02.2014г., решение на Съвета на камарата за извършване на проверка на място в кантората на ЧСИ, изготвен доклад на Комисията по професионална етика за проверката, представен на Съвета на камарата и протоколно решение на последния №131/21.11.2014г. за образуване на дисциплинарно производство. Въз основа на тези данни дисциплинарният състав е направил извод, че е изтекъл давностният срок по чл.69 ЗЧСИ, без да посочи моментът, от който този срок е започнал да тече.
Съгласно чл. 69, ал. 1 ЗЧСИ дисциплинарната отговорност се погасява с 6 месечна давност от откриване на нарушението, но не по-късно от три години от извършването му. Дисциплинарното нарушение се смята за открито от момента, в който органът по чл. 70, ал.1 ЗЧСИ е узнал за нарушението. В случая С. на камарата на ЧСИ е сезиран на 20.01.2014 г. с първия сигнал на [община] и е изискал от съдебния изпълнител копие от изпълнителното дело. С протокол № 122/04.04.2014г. е констатирал, че е налице писмен отказ на ЧСИ за предоставяне на исканата документация и е постановил да бъде извършена проверка на място в неговата кантора от определен от председателя на Комисията по професионална етика екип. С протокол №131/21.11.2014г. с оглед становище №2921/20.11.2014г. на Комисията по професионална етика и събраните данни от извършена проверка, С. на камарата на ЧСИ е констатирал извършени от съдебния изпълнител нарушения на Етичния кодекс на ЧСИ и на процесуалния закон и е взел решение да се образува дисциплинарно производство срещу него по чл.70,ал.1 ЗЧСИ. Искането за образуване на дисциплинарно производство е внесено при Председателя на дисциплинарната комисия на 16.02.2015г.
С. на камарата на заседание, проведено на 21.11.2014г., е взел решение да се образува дисциплинарно производство срещу А.. От този момент е започнал да тече давностният срок. За „узнаване” на нарушението не може да се приеме датата, на която са постъпили сигналите, нито датата на назначената от Съвета на камарата проверка. Сигналът съдържа твърдения за извършени нарушения, които подлежат на проверка от този орган. Проверката включва получаване на становище от частния съдебен изпълнител /в случая той е отказал да даде такова и да предостави исканата документация/ и проучване на изложените в сигнала твърдения. След проверката С. на камарата взема решение дали да инициира дисциплинарно производство и съответно изпраща искане до Дисциплинарната комисия на камарата. В разглеждания казус следва да се приеме, че узнаването на нарушението е към датата на заседанието от 21.11.2014г., когато въз основа на събраните при проверката документи и изготвения доклад на Комисията по професионална етика С. е установил наличие на данни за извършени дисциплинарни нарушения. Съгласно приетото в т.12 ТР № 2/2015г. по тълк. дело № 2/2013г., ОСГТК, ВКС дисциплинарната отговорност на ЧСИ по чл. 69 ЗЧСИ се погасява по давност, когато Председателят на дисциплинарната комисия не е сезиран в давностния срок от Министъра на правосъдието или от Съвета на камарата на ЧСИ. С. е сезирал Председателя на Дисциплинарната комисия за образуване на дисциплинарното производство на 16.02.2015г., т.е. преди изтичането на шест месеца от проведеното на 21.11.2014г. заседание.
От изложеното следва, че не е изтекъл давностният срок по чл.69,ал.1 ЗЧСИ и Д. състав е трябвало да се произнесе по същество на внесеното искане за налагане на дисцилинарно наказание.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на II г. о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение №1/06.07.2015г. на Д. състав от Д. комисия към К. на частните съдебни изпълнители, с което е прекратено производството по дисциплинарно дело № 3/2015г., образувано срещу частен съдебен изпълнител В. А. А., рег. № 827, район на действие Окръжен съд – Пловдив и
ВРЪЩА делото на Д. комисия към К. на частните съдебни изпълнители за по-нататъшни процесуални действия.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *