Определение №322 от по гр. дело №292/292 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 322
 
 
гр. София, 30.04..2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи април две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 292/09г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 1353 от 15.12.08г., постановено по гр.д. № 1627/08г. на Варненския окръжен съд е оставено в сила решение № 1* от 30.04.08г. по гр.д. № 9882/06г. на Варненския районен съд, с което по иска на Р. А. Я. и А. Д. Я. с правно основание чл.97, ал.1 ГПК/отм./ е признато за установено по отношение на Л. Г. С., че същата не е собственик на реална част с площ от 468 кв.м. от поземлен имот № 41, в кад. район № 503 по плана на гр. В., кв.”В” местност “Б”.становено е, че с нот. акт № 12/05г. ищцата Р е призната за собственик на целия имот № 41 с площ от 600 кв.м., ведно с построената в него сезонна постройка с площ 16 кв.м. на основание § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ. С решение № 812 от 23.08.01г. на ПК- В. е признато правото на собственост на наследниците на Т. Г. П. , чийто наследник е ответницата, в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива от 3 дка, находяща се в терен по § 4 на В. в м.”Ч” (без посочени граници), заявен с пореден № 11 от заявлението и установен с опис-декларация. За да уважи предявения иск съдът е приел, че решението на поземлената комисия е недопустимо, тъй като заявлението е подадено от лицето Г. Б. Г. , което не е наследник на Т. П. и не е заявило собствени права. Наред с това е прието, че възстановеният с решението на поземлената комисия имот не е идентичен с този по опис-декларацията.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от Л. Г. С. от гр. В. с оплаквания за недопустимост и неправилност, поради нарушение на материалния закон и поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основания за отмяна по чл.281, т.2 и т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивният съд се е произнесъл по съществени правени въпроси- относно правото на собственост и за допустимостта на предявения отрицателен установителен иск за собственост, които са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Посоченото основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК би било налице, когато произнасянето на съда по съществен правен въпрос е свързано с тълкуване на закона, в резултат на което ще се стигне до отстраняване на непълноти и неясноти; когато съдът за първи път се произнася по поставения въпрос или когато се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. В разглеждания случай жалбоподателката не е изложила никакви съображения във връзка с релевираното основание за допускане на касационно обжалване, поради което следва да се приеме, че хипотезата на чл.280, ал.1, т.3 ГПК в случая не е налице. В допълнение следва да се отбележи, че във връзка с поставените въпроси липсва неяснота или непълнота на правната уредба, съществува съдебна практика и не се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго.
С оглед изложеното подадената от Л. Г. С. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане. Не са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 1353 от 15.12.08г., постановено по гр.д. № 1627/08г. на Варненския окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *