Определение №324 от по гр. дело №338/338 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 324
 
 
гр. София, 30.04..2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми април две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 338/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Производството е по чл.288 ГПК.
С решение № 97 от 21.05.08г., постановено по гр.д. № 93/08г. Ловешкият окръжен съд е обезсилил решение № 145 от 21.05.2007г., постановено по гр.д. № 193/05г. на Т. районен съд, с което е уважен предявеният от Г. П. И. против Й. Й. С. иск по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ относно нива с площ от 0,400 дка, находяща се в землището на гр. А., кв. Зла река, м.”М” като процесуално недопустимо и е прекратил производството по делото. За да постанови решението си въззивният съд е приел, че исковата молба е нередовна и ищцата не е изпълнила дадените й указания, а именно да посочи границите на имота към момента на образуване на ТКЗС; да формулира съответстващ на основанието петитум и да представи доказателства, че е проведена процедура по възстановяване на собствеността по отношение на ОСЗГ гр. А..
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от Г. П. И. с оплаквания за неправилност, поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – основание за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че въззивният съд се е произнесъл по съществен правен въпрос – относно приложението на чл.98 и 100 ГПК/отм./, респ. на чл.127 ГПК, който е от значение за точното прилагане на закона.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Посоченото основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК би било налице, когато произнасянето на съда по съществен правен въпрос е свързано с тълкуване на закона, в резултат на което ще се стигне до отстраняване на непълноти и неясноти; когато съдът за първи път се произнася по поставения въпрос или когато се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. В случая релевантни доводи в тези насоки не са изложени, а само е цитиран законът и са направени оплаквания за неправилност на решението, по който ВКС не дължи произнасяне в настоящото производство по чл.288 ГПК. Ето защо следва да се приеме, че условията на чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване не са налице. В допълнение следва да се отбележи, че във връзка с поставения въпрос не е налице неяснота или непълнота на правната уредба, съществува съдебна практика и не се налага изоставяне на едно тълкуване на закона, за да се възприеме друго. Ето защо разглеждането на настоящото дело от ВКС с нищо няма да допринесе за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
С оглед изложеното подадената от Г. П. И. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане. Не са налице предпоставките по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение № 97 от 21.05.08г., постановено по гр.д. № 93/08г. на Л. окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *