Определение №332 от 6.10.2014 по ч.пр. дело №4634/4634 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 332
гр. София, 06.10.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, II гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Златка Русева ч. гр. дело № 4634 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 89753 от 21.07.2014 г. на Ц. Ц. Д. от [населено място] срещу разпореждане от 24.06.2014 г., на Софийски градски съд, гражданско отделение, IV „д” състав, постановено по ч. гр. д. № 9923/2013 г. по описа на същия съд, с което е върната частна касационна жалба вх. № 39190/28.03.2014г., срещу определение № 5221/04.03.2014 г. по ч.гр.д. № 9923/2013 г. на СГС, IV д с-в.
При проверка допустимостта на частното производство, Върховният касационен съд, ІІ г.о., констатира следното:
Производството по делото е образувано, без да са изпълнени процесуалните изисквания на Гражданския процесуален кодекс. За да е редовна частната жалба към нея следва да е приложен документ за внесена държавна такса, съгласно разпоредбата на чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК. В конкретния случай, дължимата държавна такса е в размер на 15 лв., съгласно чл. 19 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК /обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г./, която следва да бъде внесена по сметка на ВКС.
На Върховния касационен съд следва да се изпращат само редовни жалби. В конкретния случай частната касационна жалба е нередовна, поради което производството по делото следва да бъде прекратено и същата да бъде върната на Софийския градски съд за привеждане в съответствие с горните указания, като на жалбоподателя следва да бъде указано да отстрани допуснатите нередовности, с оглед изискванията, предвидени в ГПК.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА на Софийския градски съд частна жалба вх. № 89753 от 21.07.2014 г. на Ц. Ц. Д. от [населено място] срещу разпореждане от 24.06.2014 г., на Софийски градски съд, гражданско отделение, IV „д” състав, постановено по ч. гр. д. № 9923/2013 г. по описа на същия съд за привеждане в съответствие с горните указания и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. 4634/2014 г. по описа на ВКС, II г.о.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *