Определение №36 от 1.2.2012 по гр. дело №21/21 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 36
София, 01.02. 2012 г.

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело №21/2012 г.
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на К. «Св.Б.», [населено място], срещу въззивно решение №691 от 29.04.2011г. по гр.д.№76/2010г. на Софийския апелативен съд.
Ответникът по касация [фирма], сочи в становище по реда на чл.287, ал.1 ГПК, че касационният контрол е недопустим на основание чл.280,ал.2 ГПК, както и че касационната жалба е просрочена.
При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
Не е изпълнено изискването на чл.280, ал.2 ГПК за наличие на цена на иска над 5000 лева. Предявеният иск е по чл.108 ЗС и касае недвижим имот. Исковата молба е заведeна на 19.11.1993г. при действие на отменения ГПК/1952г./. В първоинстанционното производство по реда на чл.56,ал.1 и чл.55,б. «б» ГПК/отм./ цената на иска е посочена от ищеца – 150 000 лева. Със Закона за деноминацията на лева /ДВ,бр.20/1999г./, в сила от 05.07.1999г./, българският лев се деноминира като 1000 стари лева се заменят с 1 нов лев. Касационната жалба е подадена на 12.08.2011г. Ето защо е налице хипотезата на чл.280, ал.2 ГПК /изм.ДВ,бр.100/2010г./, съгласно която не подлежат на обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева. Паричната оценка на предмета на делото е цената на иска.Тя е определена съобразно разпоредбата на чл.55 ГПК /отм./. С оглед липсата на други данни, обосноваващи цена на иска над минимално определения в разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК, касационната жалба се явява недопустима.
В допълнение следва да се има предвид, че подадената касационна жалба е и просрочена. Съобщението за решението е редовно връчено на 11.05.2011г. на посочения от ищеца съдебен адрес. Срокът за обжалване е изтекъл на 13.06.2011г. /понеделник/. Оттеглянето на пълномощното за адвокат С. и посочването на друг адрес за призоваване, видно от писмена молба с дата 15.06.2011г., е направено след изтичане срока за обжалване на решението и не рефлектира върху редовно извършените процесуални действия. Молбата за правна помощ също е подадена след изтичане срока за обжалване, поради което не са налице последиците на чл.98,ал.2 ГПК.
Поради горните мотиви касационната жалба следва да бъде оставена без разглеждане.
С оглед изложените съображения и на основание чл.280, ал.2 ГПК, ВКС, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационна жалба на К. «Св.Б.», [населено място], срещу въззивно решение №691 от 29.04.2011г. по гр.д.№76/2010г. на Софийския апелативен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *