определение №389 от 8.10.2010 по ч.пр. дело №293/293 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№..389

София…08.10..2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове : ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
ч. гр. дело № 293/2010г.

Производството по реда на чл.274,ал.2 вр.чл.248,ал.3 ГПК. Образувано е по частна жалба на [фирма],[населено място], срещу определение от 08.10.2009г. по гр.д.№ 509/2009г. на П. окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на въззивно решение от 06.07.2009г. по същото дело относно разноските. Сочи, че следва да му бъдат присъдени разноски за производството, независимо от характера на производството. Ответникът с процесуалното си поведение е станал причина за водене на делото за разпределяне на ползването по чл.32, ал.2 ЗС, поради което дължи да му заплати направените разноски.
Ответникът по частната жалба И. Г. П.,[населено място], не изразява становище.
С определение от 28.06.2010г. по гр.д.№1374/2009г. на ВКС, ІІ г.о. не е допуснато касационно обжалване на решение №362 от 06.07.2009г. по гр. дело №509/2009г. на П. окръжен съд по касационна жалба на И. Г. П.. Въззивното решение не е обжалвано от [фирма] и е влязло в сила.
С обжалваното определение въззивният съд е приел, че е налице съсобственост между ищеца и ответника по отношение на процесното дворно място при равни квоти и е разпределил ползването по първия вариант на техническата експертиза.
Производството по разпределяне ползването на съсобствен имот е спорна съдебна администрация. Тази форма на съдебна намеса в гражданските правоотношения се осъществява по реда на двустранните спорни производства, но не е исков процес. Характерното за това производство е, че съдебната намеса се предприема само, когато не може да се вземе решение по управлението на общата вещ, респ. нейното ползване или когато взетото решение води до увреждане на вещта, вкл.накърняване субективните права на собствениците. По делото е установено, че страните не са могли да постигнат съгласие за разпределяне ползването на общата вещ. Постановеното със съдебното решение разпределение обаче ползва и двете страни. Извършеното разпределение на ползването осъществява правото на ползване и на ищеца, и на ответника. Ето защо страните трябва да понесат такава част от разноските, включващи заплатените такси и възнаграждения за назначени от съда технически експертизи пред инстанциите по същество, съответстваща на размера на дела им в съсобствеността. Относно заплатените от страните възнаграждения за адвокат, разноските следва да останат за всяка страна в обема, в който са направени. Така определени разноските, които следва да са възложат на ответника, възлизат на 40 лева.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 08.10.2009г. по гр.д.№ 509/2009г. на П. окръжен съд и вместо това ПОСАНОВЯВА:
ОСЪЖДА И. Г. П.,[населено място], да заплати на [фирма],[населено място], 40 лева, разноски по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар