Определение №420 от 27.10.2008 по гр. дело №2977/2977 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 420
 
гр. София, 27.10. 2008 г.
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение в закрито заседание на двадесети октомври  две хиляди и осма година в състав:
 
 
                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                   ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
                                                                           ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. дело № 2977 по описа за 2008 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството по делото е образувано по молба от И. Х. И. , действащ като Е. „Р” за отмяна на решение № 879 от 29.12.2003 г. на ВКС, II г.о. по гр. д. № 154/2003 г., с което е оставено в сила решението на Великотърновския апелативен съд, потвърждаващо решението на Габровския окръжен съд, с което е уважен предявеният иск с правно основание чл. 236, ал. 2 от ЗЗД.
С разпореждане от 15.09.2008 г. на ВКС молбата за отмяна е оставена без движение и на молителя е указано в 7-дневен срок от съобщението да приведе същата в съответствие с изискванията на чл. 306, ал. 1 от ГПК, като направи точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.казанията са съобщени на 06.10.2008 г. на пълномощника на молителя, който с молба вх. № 8680/10.10.2008 г. е посочил общи оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното решение, без да са изпълнени дадените указания. Тъй като в указания срок допуснатите нередовности не са отстранени, на основание чл. 306, ал. 2, вр. с чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК, молбата за отмяна следва да бъде върната на молителя.
 
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
В р ъ щ а молбата за отмяна на Е. „Р” за отмяна на решение № 879 от 29.12.2003 г. на ВКС, II г.о. по гр. д. № 154/2003 г.
П р е к р а т я в а производството по гр. д. № 2977/2008 г. по описа на Върховния касационен съд, 2 г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на гражданската колегия на ВКС в едноседмичен срок от съобщението до жалбоподателя.
 
 
Председател:
 
Членове:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар