Определение №420 от по гр. дело №1462/1462 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                                                   
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 420
 
 
гр. София, 26.04.2010 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и десета година в състав:
 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                           ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА  РУСЕВА
                                                                                       ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
                                                                    
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 1462/09г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
           
Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на “В” Е. , гр. Б. срещу въззивно решение № І* от 24.06.09г., постановено по в.гр.д. № 916/08г. на Бургаския окръжен съд в частта, с която е уважен предявения иск по чл.108 ЗС с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е оставил в сила решение № 238 от 16.06.08г. по гр.д. № 196/07г. на П. районен съд в частта, с която е “В” Е. , гр. Б. е осъдено на основание чл.108 ЗС да предаде на Е. Г. Т. и П. Г. Г. владението върху 310 кв.м. от западната част на нива с площ от 5, 116 дка, находяща се в землището на с. А., общ. Поморие, м.”П”, съставляваща поземлен имот № 0* по плана за земеразделяне и идентификатор № 0* по кадастралната карта на с. А..
П. проверка допустимостта на касационното производство Върховният касационен съд, ІІ г.о. констатира, че данъчната оценка на цялата нива с площ от 5, 116 дка (5, 121 дка) съгласно представеното по делото удостоверение е 577, 10 лв., какъвто би бил и размерът на цената на иска съгласно чл.69, ал.1, т.2 ГПК, ако същият бе предявен за целия имот, а за спорната част от 310 кв.м. цената на иска следва да е още по-ниска. От това следва, че ВКС е сезиран с касационна жалба срещу решение на въззивен съд, постановено по ревандикационен иск с обжалваем интерес до 1000 лв., което според разпоредбата на чл.280, ал.2 ГПК не подлежи на касационен контрол, т.е. производството по такива спорове е двуинстанционно.
С оглед изложеното подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
О с т а в я без разглеждане касационна жалба на “В” Е. , гр. Б. срещу въззивно решение № І* от 24.06.09г., постановено по в.гр.д. № 916/08г. на Бургаския окръжен съд в частта, с която е уважен иска по чл.108 ЗС.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на
ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателите.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар