Определение №463 от 18.12.2013 по гр. дело №6151/6151 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 463

София, 18.12.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 23.10.2013 две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 6151/2013 година
Производството е по член 288 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх.№8941/07.08.2013г.,подадена от К. Н. Г. от [населено място],чрез пълномощника му адвокат В. Д., против решение №528/04.07.2013г. на Русенски окръжен съд,постановено по в.гр.д.№612/2013г. по описа на същия съд,с което се потвърждава решение №670/11.04.2013г. постановено по гр.д.№8204/2011г. по описа на Русенски районен съд за изнасяне на публична продан на описания в решението недвижим имот.
С решаващите си мотиви,въззивният съд е констатирал,че с влязло в законна сила решение по гр.д.№8204/2011г. по описа на Русенски районен съд е допусната съдебна делба на процесния недвижим имот,представляващ дворно място от 508 кв.м/502 кв.м по скица/,с идентификатор 63247.21065,заедно с построените в него сграда на два етажа със застроена площ от 60 кв.м и едноетажна сграда от 4 кв.м,находящи се в [населено място], [улица],при права 8/10 идеални части за Л. Д. Л.,Б. И. Л. и М. И. Л./по 4/14 ид.ч. за всеки/ и 2/10 ид.части за К. Н. Г..Съдът е посочил,че в производството по извършване на делбата е прието заключение на съдебно-техническа експертиза,съгласно което делбения имот е реално поделяем и е съставен проект за разделителен протокол,като на страните са били дадени указания,че за да се извърши делба на поделяем имот следва да се представи инвестиционен проект,какъвто те не са представили,като при липса на такъв, имота се счита неподеляем.Въззивният съд е стигнал до извода,че след като страните са обвързани от влязлото в законна сила решение за допускане на делбата при определените от него права,делбата следва да се извърши с изнасяне на публична продан на процесния имот.
В изложението си,приложено към касационната жалба,касаторът заявява/цитирам/:
„На основание член 280,ал.1 ГПК правя следното изложение:
И на първа и на втора инстанция не са подложени на анализ фактите изложени в назначената от съда Комплексна съдебно-техническа експертиза по отношение на застроената масивна сграда от 32 кв.м в имота.Тя е собственост единствено на ответника.Същата не е посочена в експертизата като стара,силно амортизирана,самосрутваща се или опасна за обитаване.Съгласно експертизата е направено заключение,че цитирам”помещенията в жилищната сграда и сега се ползват съобразно спогодбата от 1978г.”/л.33/.А в заключението е направен извода,че двата дяла отговарят фунционално на две отделни жилища.Доказано е ,че самостоятелната сграда е еднолична собственост на К. Г..За нея ищците възразяваха за начина и времето на построяването й.
Считаме,че съдът неправилно е квалифицирал делбата да бъде извършена на основание член 34,ал.1 от ЗС,като не се е съобразил с разпоредбата на чл.38 ал.1 и ал.3 от ЗС.Дворното място не подлежи на съдебна делба,тъй като представлява обща част.
Уважаеми госпожи/господа касационни съдии,
С оглед на горното Ви моля да отмените изцяло обжалваното решение,като постановено както в нарушение на материалния закон,така и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд.”,
с приложение- цитираната съдебна практика на ВКС.
Ответниците по касационната жалба М. И. Л.,Л. Д. Л. и Б. И. Л.,чрез пълномощника си адвокат К. К.,в депозирания писмен отговор на жалбата,считат че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение и молят същото да не се допуска.
Преди всичко,съгласно възприетото в т.1 на Тълкувателно решение №1/19.02.2010г. по тълк.д.№1/1009г. на ОСГТК на ВКС,касаторът е длъжен да формулира точно и ясно правния въпрос, от значение за изхода по конкретното дело,разрешен с обжалваното въззивно решение,като ВКС не е задължен да го изведе от изложението му,тъй като това би засилило твърде много служебното начало във вреда на ответната страна.Правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело,разрешен в обжалваното въззивно решение,е този,който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело.
Видно от цитираното изцяло по-горе изложение на касатора,в същото липсва формулиран правен въпрос,който е от значение за изхода на делото и е обусловил изводите на съда.Напротив,в него се навеждат касационни оплаквания по смисъла на член 281 т.3 ГПК,които са различни от основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение съгласно член 280,ал.1 ГПК.Това е така защото,преценката за законосъобразност на обжалваното въззивно решение ще бъде направена след допускането му до касационно обжалване,в производството по реда на член 290 ГПК.Още повече,че изложението касационни оплаквания по смисъла на член 281т.3 от ГПК,цитирани по-горе се отнасят до описания имот,предмет на делбата,за който има постановено влязло в законна сила решение по допускане извършване на делба на същите между страните ,при посочените за тях права.
Непосочването на правния въпрос,както е в настоящия случай,само по себе си е достатъчно основание за недопускане на касационно обжалване на въззивното решение,без да се обсъждат допълнителните основания за това.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №528/04.07.2013г. на Русенски окръжен съд,постановено по в.гр.д.№612/2013г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар