Определение №92 от 20.3.2013 по гр. дело №1865/1865 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 92
гр. София, 20.03.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Златка Русева гр. д. № 1865/13 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба вх. № 3806 от 20.12.2012 г. на М. К. З., Д. К. З. и М. Н. З., чрез адвокат М. М. срещу въззивно решение № 390 от 31.10.2012 г. на Окръжен съд – Благоевград, постановено по гр. д. № 585/2012 г., с което е потвърдено решение № 1620 от 08.05.2012 г. на Районен съд – Сандански, постановено по гр. д. № 1749/2010 г. и е уважен предявеният иск с правно основание чл. 108 ЗС за предаване на владението на недвижим имот.
Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева по граждански дела. Размерът на цената на иска по исковете за собственост и други вещни права върху недвижим имот се определя от данъчната оценка, а когато такава не е представена по делото – от пазарната им цена, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК. В първоинстанционното производство по делото е приложено удостоверение за данъчна оценка на целия имот в размер на 9151, 40 лева (л. 3 от първоинстанционното дело), като за процесната 1/ 15 идеална част от имота, цената на иска е 610, 09 лева.

Предвид изложеното, цената на иска е под законоустановения минимум от 5000 лева, определен в чл. 280, ал. 2 ГПК, подадената касационна жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

О с т а в я без разглеждане касационна жалба вх. № 3806 от 20.12.2012 г. на М. К. З., Д. К. З. и М. Н. З. срещу въззивно решение № 390 от 31.10.2012 г. на Окръжен съд – Благоевград, постановено по гр. д. № 585/2012 г.
П р е к р а т я в а производството по гр.д. № 1865/2013 г. по описа на ВКС, ІІ г.о.
О п р е д е л е н и е т о може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар