Определение №464 от 19.12.2008 по ч.пр. дело №1501/1501 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 464
 
София  19.12.  2008 г.
 
В   И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А
 
 
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско   отделение,  в   закрито заседание в състав:
 
                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                   ЧЛЕНОВЕ:   БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА                                                                                   
                                                                      ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
 
при секретаря  изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова гр. дело № ч.гр.д. № 1501/2008 г.
                                    Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.
Образувано е по две частни жалби на Антон А. П. , град Благоевград, вх. № 2492/2008г. и вх. № 5297/2008г. срещу решение от 25.02.2008г. по гр. дело № 48/2007г. на Софийския апелативен съд. С него е оставена без разглеждане като недопустима касационната жалба на П. срещу решение на Видинския окръжен съд от 27.03.2006г. по гр.д. № 757/2005г. в частта относно иска по чл.357 КТ и е оставено в сила решението на окръжния съд в останалата част – относно иска по чл.128 КТ.
Жалбоподателят излага оплаквания за неправилност на съдебния акт. Твърди, че производството по установителния иск по чл.61 КТ е триинстанционно, тъй като този иск е обуславящ иска за заплащане на трудово възнаграждение за периода, през който се иска установяване наличието на трудово правоотношение.
Частната жалба вх. № 2492/2008г. е депозирана в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. Спорът по съществуването на трудово правоотношение е трудов по смисъла на чл.357 КТ, поради което на основание чл.218а, ал.2 ГПК/отм./ решението на въззивния съд не подлежи на касационно обжалване. Производството по тези спорове, съгласно приложимия процесуален ред – ГПК /1952г./, е двуинстанционно. Ето защо като е приел, че въззивното решение в тази част е необжалваемо по реда на касационното производство, апелативният съд, действащ като касационна инстанция, съгласно пар. 2, ал.4 от ПЗР на ГПК /ДВ, бр.59/2007г./, законосъобразно е оставил без разглеждане касационната жалба. При това положение решението му в тази част, имащ характер на определение, следва да бъде оставено в сила.
Частната жалба вх. № 5297/2008г. е процесуално недопустима. Това е така защото от една страна тя е просрочена, а от друга с нея се обжалва постановеното от апелативния съд в качеството му на касационна инстанция решение по иск по чл.128 КТ. Решението на апелативния съд е постановено в предвиденото по ГПК триинстанционно производство и не подлежи на обжалване. Изчерпан е инстанционният контрол, поради което подадената срещу него „частна жалба” е недопустима. Без значение е положението на иска по чл.357 КТ относно установяване валидно трудово правоотношение между страните за исковия период като такъв с преюдициално значение спрямо иска по чл.128 КТ за заплащане трудово възнаграждение за този период е неоснователен.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 5297/2008г. на А. А. П., гр. Б. срещу решение от 25.02.2008г. по гр. дело № 48/2007г. на Софийския апелативен съд в частта, с която е оставено в сила решение № 79/27.03.2006г. по гр.д. № 757/2005г. на Благоевградския окръжен съд.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 25.02.2008г. по гр. дело № 48/2007г. на Софийския апелативен съд в останалата част, с която е оставена без разглеждане като недопустима касационната жалба на А. А. П. срещу решение на Видинския окръжен съд от 27.03.2006г. по гр.д. № 757/2005г.
В частта, с която е оставена без разглеждане частната жалба, определението подлежи на обжалване в седмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:1.
 
2.
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *