Определение №490 от 24.10.2011 по ч.пр. дело №437/437 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.490

С…24.10.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи септември, две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
ч. гр. дело №437/2011г.

Производството е образувано по частна жалба на Ц. Х. К., [населено място], срещу определение №29/08.02.2011г. по гр. дело № 76/2011г. на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, в частта, с която жалбоподателката е осъдена да заплати на П. Г. Ш. и Руска Ц. Ш. 500 лева – направени в производството по чл.303 ГПК разноски за адвокатско възнаграждение.
Жалбоподателката излага доводи за незаконосъобразност и счита, че разноските са неправилно определени.
При проверка допустимостта на настоящото производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С определение №29 от 08.02.2011г. по гр.д.76/2011г. на ВКС, състав на ІІ г.о. е оставена без разглеждане молбата на А. Т. К., Б. Х. К. и Ц. Х. К. за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.1 ГПК на влязло в сила решение от 15.06.2010г. по гр.д.№ 1214/2006г. на Пазарджишкия районен съд и е прекратено производството по делото. С определението съдът е осъдил молителите да заплатят на ответниците по молбата за отмяна 500 лева – направени в производството по чл.303 ГПК разноски за адвокатско възнаграждение. Според разпоредбата на чл.248, ал.1 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта му за разноските. Следователно изменение на определението, с което е оставена без разглеждане молбата за отмяна, поради недопустимост, може да се иска в срока за обжалваното му. В ГПК/ДВ,бр.59/2007г./. не е предвидена възможност за самостоятелно обжалване на акта, постановен в производството по чл.303 ГПК с частна жалба в частта, с която са присъдени разноски, имаща характер на определение, когато не се обжалва самият акт – решение или определение. При това положение и след като обжалваният съдебен акт относно разноските е определение, което подлежи на изменение или допълване от съда, който го е постановил, частната жалба срещу него следва да се счита за молба по чл.248 ГПК. Ето защо неправилно образуваното частно производство следва да се прекрати, а молбата следва да бъде докладвана на състава на ВКС, който да се произнесе по искането.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр. дело №437/2011г. по описа на ВКС, ІІ г.о.,образувано по частна жалба на Ц. Х. К., [населено място], срещу определение №29/08.02.2011г. по гр. дело № 76/2011г. на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение, в частта му за присъдевите разноски.
Молбата на Ц. Х. К. по чл.248,ал.1 ГПК да се докладва по гр. дело № 76/2011г. на Върховния касационен съд,ІІ г.о.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *