Определение №514 от 21.11.2012 по ч.пр. дело №534/534 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 514

София, 21.11.2012 година

Върховният касационен съд на Република България,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и дванадесета година,в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пламен Стоев
ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова
Зоя Атанасова

при секретар
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 534 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.274,ал.2 ГПК.
С определение №270,постановено на 11.07.2012г. от тричленен състав на ВКС, ІІ ГО по гр.д.№555/2012г. е върната касационна жалба вх.№902/11.01.2012г.,подадена от М. П. Д.,Б. К. Д. и П. К. Д. и насрещната касационна жалба вх.№12431 от 12.04.2012г., подадена от Б. Б. Б. срещу решение №1424 от 25.11.2011г. на Варненския окръжен съд, ГО по гр.д.№1430/2011г. и производството по делото е прекратено.
Определението е обжалвано от М. П. Д.,Б. К. Д. и П. К. Д. с искане да бъде отменено. В частната жалба се поддържа, че когато касационната жалба се разглежда по реда на чл.280 и сл. от сега действащия ГПК,то и по отношение на определяне цената на иска приложение следва да намерят правилата на същия процесуален закон,а не правилата на ГПК/отм./.
В писмен отговор в срока по чл.276,ал.1 ГПК ответникът по жалбата Б. Б. Б. изразява становище,че жалбата е неоснователна по изложените в отговора съображения.
В писмен отговор в срока по чл.276,ал.1 ГПК ответниците по жалбата Р. В. Е.,М. В. Е. и А. В. Е. изразяват становище,че жалбата е неоснователна по изложените в отговора съображения.
Частната жалба е допустима,подадена е в срока по чл.275,ал.1 ГПК, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:
За да достигне до извода,че подадената от М. П. Д., Б. К. Д. и П. К. Д. касационна жалба срещу въззивното решение на Варненския окръжен съд, постановено на 25.11.2011г. по гр.д.№1430/2011г. следва да бъде върната, тричленният състав на ІІ ГО на ВКС е приел,че в случая цената на иска е под 5000лв. с оглед приложеното в първоинстанционното производство удостоверение за данъчна оценка, сочещо,че данъчната оценка на имота е 11748лв. Прието е, че цената на иска се равнява на ? от тази сума или на 2937лв., определена по правилото на чл.55,ал.1,буква”б” ГПК/отм./ към датата на предявяване на иска-03.08.2006г.
Така изложените съображения за недопустимост на касационното обжалване следва да бъдат споделени изцяло по причина,че на касационно обжалване съгласно разпоредбата на чл.280,ал.2 ГПК/ред. ДВ.бр.100/2010г./ подлежат само решенията по въззивни дела с цена на иска над 5000лв., каквато хипотеза в случая не е налице.Представеното по делото удостоверение за данъчна оценка сочи,че същата възлиза на 11748лв. и въз основа на нея с оглед установеното в чл.55,ал.1,буква”б” ГПК/отм./ правило цената на иска при образуване на производството по делото е определена на 2937лв. Именно тази сума е посочена в исковата молба и въпросът не е бил повдиган пред съда в срока по чл.56,ал.1 ГПК/отм./.
Неоснователни са доводите на жалбоподателите,че цената на иска следва да бъде определена по правилата на чл.69 от сега действащия ГПК.
Цената на иска се определя към момента на подаване на исковата молба според действащите към този момент процесуални правила,като този принцип е установен и трайно възприет от съдебната практика. Недопустимо е веднъж определената цена на иска да се променя освен в изрично предвидените в процесуалния закон случаи,каквато хипотеза обаче по настоящето дело не е налице. Още повече,че и сега действащия ГПК не установява подобно правило за промяна на първоначално определената към момента на подаване на исковата молба цена на иска при извършването на преценка за допустимостта на касационното обжалване.
По изложените съображения Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №270/11.07.2012г. на тричленен състав на ВКС,ІІ ГО,постановено по гр.д.№555/2012г.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *