Решение №348 от 30.7.2010 по гр. дело №260/260 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е
 
                                                                    №..348
 
                                                 София…30.07…2010 г.
 
 
                                            В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание  на шестнадесети юни, две хиляди и десета година в състав:
 
 
                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН СТОЕВ    
                                  ЧЛЕНОВЕ:          ЗЛАТКА РУСЕВА   
                                                                                  ЗДРАВКА  ПЪРВАНОВА                                                                    
 
                                                                 
при секретаря Зоя Якимова  
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка  Първанова гр. дело № 260/2010г.
                                    Производството е по чл.307,ал.2 ГПК.
Образувано е по молба на Л. М. С. и К. Ц. С., гр. В., за отмяна на влязло в сила решение №970 от 22.12.2009г. по гр.д. №5287/2008г. на ВКС, І г.о.
Ответниците по молбата В. Д. С. и М. Е. С. оспорват същата като неоснователна.
Молбата за отмяна е подадена в рамките на законовия срок по чл.305,ал.1,т.5 ГПК и е процесуално допустима.
Молителите искат отмяна на влязлото в сила решение на основание чл.303,ал.1, т.5 ГПК, поради ограничаване на процесуалните им права, довело до лишаването им от възможност за участие в делото. Твърдят, че е било нарушено правото му на защита, тъй като не са спазени изискванията на чл.287,ал.1 ГПК, касаещи правото им на отговор и насрещна касационна жалба в едномесечен срок след връчване на преписи от касационната жалба.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., намира по молбата следното :
С. разпоредбата на чл.303, ал.1,т.5 ГПК отмяна на влязло в сила решение страната може да иска на няколко основания, а именно когато установи, че вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участва в делото, или не е била надлежно представлявана, или не е могла да се яви поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В разглеждания случай производството пред ВКС, чието решение се атакува, се е развило по реда на ГПК /ДВ, бр.59/2007г./. С определение от 06.02.2009г. по гр.д. №5287/2008г. ВКС, състав на Іг.о. по реда на чл.288 ГПК е допуснал касационно обжалване на решение № 1510/24.10.2008г. по гр.д. № 497/2008г. на В. окръжен съд. Делото е разгледано в открито съдебно заседание, проведено на 08.12.2009г. като молителите са били призовани при условията на чл.289 ГПК чрез публикация в ДВ,бр.86/30.10.2009г. Съгласно уредбата на касационното обжалване по ГПК /2007г./ производството е двуфазно като първата фаза е по селекция на жалбите по реда на чл.288 ГПК. Сочените от молителите нарушения на съдопроизводствените правила по администриране на касационната жалба не са ги лишили от право на защита и не рефлектират върху правото им на участие в делото пред ВКС. Ето защо и развитите оплаквания, касаещи правото на отговор по чл.287,ал.1 ГПК не могат да се релевират като основание за отмяна на постановеното впоследствие по реда на чл.290 ГПК решение при положение, че молителите са били призовани по надлежния ред. За да се допусне отмяна на решението на посоченото от молителя основание – чл.303,ал.1,т.5 ГПК, трябва да се установи, че поради нарушение на процесуалните правила по разглеждане на делото, те са били лишени от възможността да участват в процеса, което не е налице.
С оглед изложеното, молбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. С оглед изхода на производството по отмяна на ответника В следва да се присъдят направените разноски в размер на 300 лева – адвокатско възнаграждение.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
 
 
Р Е Ш И :
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Л. М. С. и К. Ц. С., гр. В., за отмяна на влязло в сила решение №970 от 22.12.2009г. по гр.д. №5287/2008г. на ВКС, І г.о.
ОСЪЖДА Л. М. С. и К. Ц. С., гр. В., да заплатят на В. Д. С. разноски в размер на 300 лева.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *