Определение №527 от 14.12.2009 по ч.пр. дело №458/458 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 527
 
гр. София,.14.12.2009 година
 
Върховният касационен съд на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на десети декември две хиляди и девета година, в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                     ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
              СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
 
като изслуша докладваното от съдията Николова ч. гр. дело № 458 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2, вр. с чл. 286, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 2 ГПК, образувано по частната жалба на Ц. С. С., Г. Ц. М. и Н. Ц. С., всички от гр. Г., против разпореждането от 24.09.2009 год. по ч. гр. д. № 633/2009 год. на Великотърновския окръжен съд. С него е върната подадената против въззивното определение частна касационна жалба поради неотстраняване в срок на нередовностите в нея – липса на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, съгласно изискването на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, във вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК, липса на приподписването й от адвокат с прилагане на адвокатско пълномощно – чл. 284, ал. 2 ГПК и непосочване на обжалваемия интерес – чл. 280, ал. 2 ГПК.
Частната жалба е подадена от страна в процеса, в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което и настоящето производство е допустимо.
Жалбоподателите поддържат оплаквания по същество на въззивното определение, с което е потвърдено определението на първоинстанционния съд за прекратяване на производството по иска. Същите не са предмет на настоящето производство, с оглед връщане на частната им касационна жалба. Против това разпореждане за връщане на жалбата конкретни съображения не са изложени, а то е предмет на настоящето частно производство.
За да върне частната касационна жалба на настоящите жалбоподатели против въззивното му определение от 6.07.2009 год. по ч. гр. д. № 633/2009 год., окръжният съд, съгласно правомощията му по чл. 285, ал. 1 ГПК е извършил проверка на касационната жалба и съгласно изричните указания на касационния съд е постановил разпореждането си от 3.09.2009 год. за констатирани нередовности в жалбата – липса на мотивирано изложение на основанията за допускане на касационното обжалване и посочване на материалноправния или процесуалноправен въпрос, по който съдът се е произнесъл в обжалваното определение, приподписване от адвокат с прилагане на адвокатското пълномощно и посочване на обжалваемия интерес. За отстраняването на същите е съобщил на касаторите със съобщения, получени от тях на 9.09.2009 год. и поради неизпълнението на дадените указания е постановил връщане на жалбата.
Разпореждането е правилно и следва да се остави в сила. В касационната жалба не са формулирани основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното определение – кой е решеният материалноправен или процесуалноправен въпрос и при наличието на кои от предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. т. 1-3 ГПК поддържат основание за допускане на касационно обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.казанията за нередовностите в жалбата и относно приподписването й от адвокат и представяне на пълномощно, както и посочване на обжалваемия интерес са съобщени на жалбоподателите, съобразно констатирането им и от касационната инстанция, поради което и неизпълнението им е основание по чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК за връщането на жалбата, поради което и обжалваното разпореждане следва да се остави в сила.
Водим от горното, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането от 24.09.2009 год. по ч. гр. д. № 633/2009 год. на Великотърновския окръжен съд, с което е върната касационната жалба на Ц. С. С., Г. Ц. М. и Н. Ц. С. против определението му от 6.07.2009 год. по същото дело.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *