Определение №538 от 18.12.2009 по ч.пр. дело №471/471 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №.538
 
                                 гр. София, 18.12.2009 год.
 
                     В   И  М  Е  Т  О    Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети декември две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 471 по описа на Върховния касационен съд за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК, образувано по частната касационна жалба на С. Д. З., чрез пълномощника му адвокат М. С. , против въззивното определение от 5.06.2009 год. по ч. гр. д. № 68/2009 год. на Сливенския окръжен съд. С него е оставена без уважение частната му жалба против определението от 14.10.2008 год. по гр. д. № 588/2006 год. на първоинстанционния Сливенски районен съд, с което е отхвърлено искането на настоящия жалбоподател за възстановяване на срока за въззивно обжалване на постановеното по делото решение.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение и искане за неговата отмяна. Подробни съображения са изложени относно липсата на връчване на съобщение до него за постановеното от първоинстанционния съд решение.
Преди да разгледа по същество подадената частна жалба, касационният съд следва да се произнесе по допустимостта й – наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. Същите са такива за редовност на касационната частна жалба, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, приложима по препращане на чл. 278, ал. 4 ГПК. Цитираната разпоредба предвижда прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК обжалването на тази категория въззивни определения е факултативно. Жалбоподателят, в изпълнение указанията на въззивния съд след връщане на делото от ВКС, е представил допълнително изложение на касационните основания, в което е посочил това по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Налице е формално цитиране на закона, без обаче жалбоподателят да е формулирал конкретния материалноправен или процесуалноправен въпрос, по който въззивният съд се е произнесъл в обжалвания съдебен акт и който е обусловил направения от него извод. Изложените съображения са неотносими към предмета на настоящето производство относно наличието на основания за допускане на касационното обжалване, тъй като, непосочването на правния въпрос от значение за извода за неоснователност на искането на страната за възстановяване на срока за въззивно обжалване на постановеното първоинстанционно решение е достатъчно основание за недопускане на касационното обжалване. Освен това, не са налице и изложени съображения относно допълнителното основание по т. 3 – за значението на този въпрос за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Поради това не е налице поддържаното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване, поради което и на основание чл. 288 ГПК, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване по подадената от С. Д. З., чрез адвокат М. С. , частна жалба против въззивното определение № 211 от 5.06.2009 год. по ч. гр. д. № 68/2009 год. на Сливенския окръжен съд.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *