Определение №54 от 13.2.2012 по ч.пр. дело №45/45 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№.54

София,13.02.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми февруари, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ : ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
ч. гр. дело №45/2012г.

Производството е образувано по частни жалби на [фирма] и [фирма] срещу определение №1209/13.12.2011г. по гр. дело № 322/2011г. на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение, в частта, с която жалбоподателите са осъдени да заплатят на [фирма] 4008 лева за всеки от тях – юрисконсултско възнаграждение по чл.7, ал.2, т.4 Наредба №1/2004г. на ВАС за производството по чл.288 ГПК.
Жалбоподателите излагат доводи за незаконосъобразност и считат, че искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е основателно до размера по чл.6,т.3 от Наредба №1/2004г. на ВАС – 60 лева.
При проверка допустимостта на настоящото производство, ВКС, ІІ г.о. констатира следното:
С определение №1209/13.12.2011г. по гр. дело № 322/2011г. на ВКС, състав на ІІ г.о. не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение от 12.07.2010г. по гр.д.№ 192/2008г. на Софийски градски съд и [фирма] и [фирма] са осъдени да заплатят на [фирма] по 4008 лева разноски за производството по чл.288 ГПК. Според разпоредбата на чл.248, ал.1 ГПК в срока за обжалване, а ако решението е необжалваемо – в едномесечен срок от постановяването му, съдът по искане на страните може да допълни или измени постановеното решение в частта му за разноските. Следователно изменение на определението, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение по реда на чл.2988 ГПК, може да се иска в срока за обжалваното му. В ГПК/ДВ,бр.59/2007г./. не е предвидена възможност за самостоятелно обжалване с частна жалба на определението по допускане касационно обжалване на въззивно решение в производството по чл.288 ГПК. Не е предвидена възможност и за обжалване на това определение в частта, с която са присъдени разноски. При това положение и след като обжалваният съдебен акт относно разноските е определение, което подлежи на изменение или допълване от съда, който го е постановил, частната жалба срещу него следва да се счита за молба по чл.248 ГПК. Ето защо неправилно образуваното частно производство следва да се прекрати, а молбата следва да бъде докладвана на състава на ВКС, който да се произнесе по искането.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр. дело №45/2012г. по описа на ВКС, ІІ г.о.,образувано по частна жалба на [фирма] и [фирма] срещу определение №1209/13.12.2011г. по гр. дело № 322/2011г. на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение, в частта му за присъдените разноски.
Молбите на [фирма] и [фирма] по чл.248,ал.1 ГПК да се докладват по гр. дело № 322/2011г. на Върховния касационен съд,І г.о.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар