Определение №566 от 11.12.2012 по ч.пр. дело №586/586 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 566

София,11.12.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 10.12.2012 две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №586/2012 година
Производството е по член 23,ал.3 ГПК.
С частната жалба вх.№1649/22.05.2012г.,подадена от М. Д. Д. против определение №956/25.04.2012г. на Благоевградски окръжен съд,постановено по гр.д.№105/2012г. по описа на същия съд,по образуваното в.гр.д.№2095/2012г. по описа на Софийски апелативен съд,от жалбоподателя Д. е направено искане жалбата да не се разглежда от никой състав на САС,тъй като всички състави от САС са си дали отвод по граждански дела,по които последният е бил страна.
С разпореждане от 01.11.2012г. на заместник-председателя на Софийски апелативен съд,във връзка с констатирана поредица от направени отводи на съдии от разглеждане на делото,избрани на случаен принцип, по делото е постановено,всеки от съдиите от Софийски апелативен съд, да заяви дали се отвежда от разглеждане на делото на основание член 22,ал.1,т.6 ГПК.
Съгласно приложения с горното разпореждане списък ,всички съдии от Софийски апелативен съд се отстранили от разглеждане на горепосоченото дело и е невъзможно да се образува въззивен състав,поради което разглеждането на в.гр.д.№2095/2012г. по описа на Софийски апелативен съд се явява невъзможно.
Ето защо делото следва да бъде изпратено за разглеждане от друг равен по степен съд,поради което касационният съд намира,че същото следва да се изпрати за разглеждане на Апелативен съд [населено място].

Водим от горното и на основание член 23,ал.3 ГПК, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

ИЗПРАЩА въззивно гр.д.№1649/2012г. по описа на Софийска апелативен съд,образувано по частна жалба вх.№1649/22.05.2012г.,подадена от М. Д. Д.,за разглеждане от Великотърновски апелативен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *