Определение №60 от 28.4.2009 по гр. дело №10/10 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
                                          О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
                                                      №.60
 
                                 гр. София, 28.04.2009 год.
 
                                   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и девета година, в състав:
                                                                      
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                           СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 10 по описа на Върховния касационен съд за 2009 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.
Образувано е по подадената от Д. Н. Ч. от гр. Б. касационна жалба против въззивното решение от 3.07.2008 год. по гр. д. № 257/2008 год. на Я. окръжен съд, с което е оставено в сила първоинстанционното решение от 20.02.2008 год. по гр. д. № 183/2007 год. на Е. районен съд. С него ответникът Д. К. Ч. от гр. Е. е осъден да предаде на ищеца Т. Ц. М. от с. гр. в. на собственото му дворно място с площ от 200 кв. м., представляващо част от урегулиран поземлен имот V – 1131 в кв. 52 по плана на гр. Е., заключена между буквите АБВГД /оцветеното в син цвят/ на приложената към заключението на вещото лице скица, представляваща неразделна част от решението.
В касационната жалба са изложени съображения за неправилност на въззивното решение и искане за неговата отмяна. В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът се позовава на основанията за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК, с приложена съдебна практика.
Преди да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение, съгласно чл. 288 ГПК, настоящата инстанция констатира недопустимост на образуваното касационно производство, поради следните съображения:
Редовността на касационната жалба е процесуална предпоставка за допустимостта на касационното производство, включително и това по чл. 288 ГПК. За нея следи служебно и касационната инстанция, независимо от предвидената в чл. 285 ГПК проверка от въззивния съд, тъй като за да се произнесе по реда на чл. 288 ГПК, касационният съд следва да е сезиран с редовна касационна жалба, което в случая не е налице. Ответник по предявения иск е Д. К. Ч. от гр. Е. с ЕГН **********, а касационната жалба против въззивното решение е подадена от друго лице – Д. Н. Ч. с ЕГН ********** от гр. Б., поради което и същият не е процесуално легитимиран да обжалва съдебния акт. Липсата на легитимация на обжалващия е неотстранима нередовност на жалбата, водеща до прекратяване на образуваното производство като недопустимо. В този смисъл са и разясненията в т. 13 на ТР № 1/2001 год. на ОСГК на ВКС, които следва да се прилагат и при действието на новия ГПК. Поради подаване на касационната жалба от процесуално нелегитимирано трето на спора лице, следва образуваното по нея производство да се прекрати.
Водим от горното, настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И
 
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 10/2009 год по описа на ВКС, ІІ г. о.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред друг тричленен състав на ВКС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *