Определение №692 от 27.6.2011 по гр. дело №247/247 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 692
гр. С., 27.06..2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на първи юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 247/11г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Р. А. Т. от [населено място] срещу въззивно решение от 14.06.10г., постановено по гр.д.№ 8128/09г. на Софийския градски съд, ВО, ІІд състав в частта му по извършване на съдебна делба с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл.281, т.3 ГПК.
С посоченото решение въззивният съд е отменил решение от 17.03.08г. по гр.д.№ 12742/07г. на Софийския районен съд, 62 с-в, в частта, с която допуснатият до делба недвижим имот – УПИ ХХХІV-26 от кв.27 по плана на [населено място], ведно с построената в него жилищна сграда е поставен в дял на Р. А. Т. на основание чл.288, ал.3 ГПК/отм./ и са е присъдено парично уравнение и вместо него е изнесъл имота на публична продан.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че процесният имот е допуснат до делба между Р. А. Т. с квота 2/3 ид.части и В. А. А. с квота 1/3 ид.част. Същият е принадлежал на С. В. А., починала през 2005г., която освен страните по делото е оставила за свой наследник по закон и Ц. А. А., който с нот.акт № 170/07г. е продал на Р. Т. собствената си 1/3 ид.част от имота. При тези фактически данни въззивният съд е приел, че в случая е налице т.н.”смесена съсобственост” и че имотът не може да се възложи по реда на чл.288, ал.3 ГПК/отм./, а с оглед неговата реална неподелямеост единственият способ за извършване на делбата е публичната продан.
Като основание за допускане на касационно обжалване касаторът сочи, че въззивният съд се е произнесъл по въпроса към кой момент следва да се извърши преценката дали по отношение на даден недвижим имот е налице т.н.”смесена съсобственост” или собствеността върху него е възниквала само от наследяване – към момента на откриване на наследството или към момента на завеждане на исковата молба за делба, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че не следва да бъде допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение поради липсата на сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Съгласно дадените с ТР № 1/09г. на ОСГТК, т.4 разяснения точното прилагане на закона и развитието на правото формират общо правно основание за допускане на касационно обжалване, като правният въпрос от значение за изхода на делото, разрешен в обжалваното решение, е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика, или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитието на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви, за да се създаде съдебна практика по прилагането им или да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и обществените условия промени.
В случая относно посочените предпоставки релевантни доводи не са изложени и в случая същите не са налице, поради което касационната жалба не следва да се допуска до разглеждане. Във връзка с поставения въпрос не е налице непълнота или неяснота на правната уредба и съществува съдебна практика, която не се налага да бъде променяна и с която въззивното решение е съобразено.
С оглед на казаното подадената от Р. А. Т. касационна жалба не следва да се допуска до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

Н е д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение от 14.06.10г., постановено по гр.д.№ 8128/09г. на Софийския градски съд, ВО, ІІд състав по извършване на съдебна делба.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *