Определение №70 от 15.5.2009 по гр. дело №32/32 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
                                                      №.70
 
                                  гр. София, .15.05.2009 год.
 
                                    В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ  гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май две хиляди и девета година, в състав:
                                                                      
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                  ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                          СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 32 по описа на Върховния касационен съд за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК, във връзка с чл. 303 ГПК.
Подадена е молба от Р. С. Д. – кмет на О. с. Б., Смолянска област, за отмяна на влязлото в сила решение по гр. д. № 139/2005 год. на Смолянския районен съд.
Молбата е постъпила на 17.10.2008 год. и в нея молителят се позовава на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК, респ. чл. 304 ГПК и моли за отмяна на влязлото в сила решение. Поддържа наличието на друго влязло в сила на 17.10.2007 год. решение по гр. д. № 269/2005 год. на Смолянския районен съд, което е между същите страни и със същия предмет – обявяване нищожност на решение № 3* от 24.04.2001 год. на ОбСЗГ – с. Б..
Ответникът Р. В. Ф. от с. Б. оспорва молбата като недопустима, респ. неоснователна и моли да се остави без уважение.
Останалите ответници не са взели становище.
За да се произнесе по допустимостта на подадената молба за отмяна, настоящият състав на ІІ гражданско отделение на ВКС, намира следното:
Производството по гр. д. № 139/2005 год. на Смолянския районен съд е образувано по предявени от Д. лесничейство, с. С. против ответниците, физически лица искове за собственост на имот от горския фонд, с площ 614 кв. м., ведно с полумасивна сграда в него с площ 44 кв. м., предоставен за оперативно управление и стопанисване на ДЛ и за обявяване нищожност на решение № 3073Ф/24.04.2001 год. на ОбСЗГ- Б. , с което на ответниците, като наследници на Ш. Афузов е възстановено правото на собственост върху пасище от 21.506 дка в м. „Ш”, землище на с. Б.. Р. иск за сградата е уважен, а за терена – отхвърлен, като в частта за прогласяване нищожността на решението на ОбПК – с. Б. постановеното въззивно решение е обезсилено и производството по делото в тази му част е прекратено с решението от 14.01.2008 год. по гр. д. № 1484/2006 год. на ВКС, ІІ г. о.
В това производство О. с. Б. не е участвувала като страна, поради което и не е легитимирана да иска отмяна на влязлото в сила решение по горното дело на основанието, поддържано в молбата – по чл. 303, ал. 1, т. 4 ГПК. Освен това подадената молба за отмяна е и извън срока за подаването й, съгласно чл. 305, т. 4 ГПК, започнал да тече от 14.01.2008 год.
Не е налице и основанието, защитаващо третите, неучаствували в делото лица спрямо разпростиращата се върху тях сила на присъдено нещо на съдебното решение, поддържано от молителя. Същият няма качеството на лице, спрямо което горното решение има сила, съгласно чл. 304 ГПК, тъй като разпоредбата предвижда хипотезата на чл. 216, ал. 2 ГПК, която не е налице в настоящия случай, защото нито естеството на спорното правоотношение, нито по разпореждане на закона се налага постановеното решение по иска за нищожност на административния акт да е еднакво и за общината. Затова и тя не е необходим другар на нито една от страните в приключилото производство по гр. д. № 139/2005 год., поради което и на това основание не е легитимирана да иска отмяната на влязлото в сила решение. Още повече, че производството по иска за нищожност на решението на ОбСЗГ е прекратено, което обуславя и липсата на правен интерес от подадената молба. О. заявява свои права, чиято защита следва да осъществи по друг процесуален ред, но не и чрез подаване на молба за отмяна на решение, постановено по спор между други страни, което не засяга нейната правна сфера.
Поради горните съображения подадената молба за отмяна на влязлото в сила решение е недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното и на основание чл. 307, ал. 1 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
 
О П Р Е Д Е Л И
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Р. С. Д. – кмет на О. с. Б., Смолянска област молба за отмяна на влязлото в сила на 14.01.2008 год. решение по гр. д. № 139/2005 год. на Смолянския районен съд.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред друг тричленен състав на ВКС.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 

Оценете статията

Вашият коментар