Определение №728 от по гр. дело №377/377 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 728
 
гр. София, 31.07.2009 год.
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети юли две хиляди и девета година, в състав:
                                                                       
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                           СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като  разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 377 по описа на Върховния касационен съд за 2009 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.
С решение № 204 от 30.10.2008 год. по гр. д. № 216/2008 год. Видинският окръжен съд, като въззивна инстанция, е оставил в сила първоинстанционното решение от 14.01.2008 год. по гр. д. № 513/2007 год. на Белоградчишкия районен съд, с което не е допусната съдебна делба между Б. Б. С., Б. В. Б. , В. В. Б. , Н. И. И., И. И. Б. и К. И. Ц. на имот, представляващ парцел **** – 172 в кв. 29 по плана на с. М., обл. Видин.
Въззивното решение се обжалва с касационна жалба в срок от ищците Б. Б. С., Б. В. Б. и В. В. Б. с оплаквания за неговата неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост и молба за отмяната му и вместо това се постанови друго, с което бъде допусната съдебната делба на имота.
В приложеното към жалбата изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторката Б. С. поддържа наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение. Счита, че материалноправният въпрос относно съдебната делба, по който се е произнесъл въззивният съд, е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
Ответниците не са взели становище по жалбата.
Върховният касационен съд, в настоящият си състав, при проверката за наличие на поддържаното основание за допускане на касационното обжалване на решението, въз основа на данните по делото, намира следното:
За да потвърди първоинстанционното решение, с което искът за делба на съсобствения между страните недвижим имот е отхвърлен, въззивният съд е приел, че дворното място представлява обща част на съсобствеността с оглед съществуващите в имота три жилищни сгради, принадлежащи на отделни съсобственици. Това е решаващото съображение на съда за недопустимост на съдебната делба, против което са насочени оплакванията на касаторите с твърдения за неправилност и необоснованост на този извод. По тези оплаквания, представляващи касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК, в настоящето производство съдът не може да се произнесе, тъй като предмет на проверка е наличието на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на решението. Такива касаторите не обосновават, въпреки дадените им указания в тази насока, като доводът им за значението на въпроса за точното прилагане на закона не представлява обосноваване наличието на основанието по т. 3. За да е налице то, следва произнасянето на съда да е свързано с тълкуване на закона, вследствие на което ще се стигне до отстраняване на неясна или непълна правна норма, каквито твърдения не се съдържат в изложението към жалбата. Освен това по разрешения въпрос относно недопустимост на делбата на съсобствен парцел, в който има построени сгради, изключителна собственост на някои от съсобствениците, е налице утвърдена съдебна практика и не се обосновава наличие на обстоятелства, обуславящи промяната й, нито се налага друго, извън вече приетото в практиката тълкуване на закона.
Поради изложените съображения за липса на поддържаното основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК обжалваното въззивно решение не следва да се допуска до касационно обжалване.
Водим от горното и на основание чл. 288 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
О П Р Е Д Е Л И
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение № 204 от 30.10.2008 год. по гр. д. № 216/2008 год. по описа на Видинския окръжен съд по подадената от Б. Б. С., Б. В. Б. и В. В. Б. касационна жалба против него.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар