Определение №731 от по гр. дело №575/575 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 731
 
гр. София, 31.07.2009 год.
 
В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на десети юли две хиляди и девета година, в състав:
                                                                       
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                           СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 
като  разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 575 по описа на Върховния касационен съд за 2009 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.
С решение № 630 от 25.11.2008 год. по гр. д. № 631/2008 год. Благоевградският окръжен съд, като въззивна инстанция, е оставил в сила първоинстанционното решение от 27.02.2008 год. по гр. д. № 1282/2007 год. на Благоевградския районен съд, с което е отхвърлен предявения от Т. Н. Д. срещу Д. Г. М. иск за преустановяване на неоснователните й действия, с които му пречи да ползува стаята си в югоизточната страна на първия етаж, като му осигури достъп до същата с предаване на ключ от входната врата или да премахне същата и монтира старата врата.
Въззивното решение се обжалва с касационна жалба в срок от ищеца с оплаквания за неговата неправилност и молба за отмяната му и вместо това искът му бъде уважен.
В представеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът поддържа наличието на основанията по чл. 280, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение. Позовава се на липсата на изложени мотиви от въззивния съд, както по фактите, така и по правната страна на спора, което е в противоречие на задължителните указания в т. 19 от ТР № 1/2001 год. на ОСГК на ВКС. По въпроса дали съсобственик може да иска прекратяване на неоснователните действия на друг съсобственик , който му пречи да упражнява своето право, касаторът счита, че изводите в обжалваното решение противоречат на практиката, изразяваща се в цитираното решение № 139/85 год. ОСГК на ВКС.
Ответницата поддържа становище за липса на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, респ. оспорва жалбата по същество.
Върховният касационен съд, в настоящият си състав, при проверката за допускане на касационното обжалване, въз основа на данните по делото, намира следното:
Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение, с което искът по чл. 109 ЗС за преустановяване на неоснователните действия от ответницата, изразяващи се в осуетяване достъпа на ищеца до собствената му стая на първия етаж, е отхвърлен, по съображения, че по делото не е установена пасивната легитимация. Въз основа на свидетелските показания, които е кредитирал, и данните от полицейска преписка, съдът е направил извода, че осуетяването на достъпа до стаята през входната врата на етажа се осъществява от трети лица, които живеят в останалите помещения, а не от ответницата. Поради това и изходът на спора не е обусловен от поставения в изложението въпрос, дали съсобственик може да иска прекратяване неоснователните действия на друг съсобственик, които му пречат да упражнява своето право, поради което и не може да съществува противоречие с цитираната съдебна практика. В обжалваното решение такъв въпрос съдът не е обсъждал, поради което и не са налице основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК. Доводът за липса на изложени мотиви във въззивното решение представлява касационно основание за неговата неправилност, съгласно чл. 281, т. 3 ГПК, но не и основание за допускане на касационно обжалване, при което следва да се обоснове произнасянето на съда по процесуалноправен въпрос, решен в противоречие с практиката на ВКС. Поддържаният довод от касатора не покрива тази хипотеза.
Въпреки цитиране на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, съображения за наличието му не са изложени от касатора, поради което и липсват основания за допускане на касационното разглеждане на делото.
Водим от горното и на основание чл. 288 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение
 
 
О П Р Е Д Е Л И
 
 
НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение № 630 от 25.11.2008 год. по гр. д. № 631/2008 год. по описа на Благоевградския окръжен съд по подадената от Т. Н. Д. от гр. Б., чрез пълномощника му адвокат И. Н. , касационна жалба.
Определението е окончателно.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *