Определение №920 от по гр. дело №711/711 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
№ 920
 
 
гр. София, 13.10..2009 г.
 
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и девета година в състав:
 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                        ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
                                                                                    СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                   
                                                                                
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 711/09г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.288 ГПК.
С решение от 21.01.09г., постановено по гр.д. № 4020/07г. на Софийския градски съд, ІІв г.о. е оставено в сила решение от 15.10.07г. по гр.д. № 7285/07г. на Софийския районен съд, с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от Й. С. Л., В. К. Ц. и Р. М. А. иск по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ за признаване за установено по отношение на О. с. по земеделие и гори “О”, гр. С., че наследниците на Л. П. П. имат право на възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. В. нива с площ от 0,800 дка в м.”П”, нива с площ от 1, 000 дка в м.”П”, ливада с площ от 0,200 дка в м.”С”, нива с площ от 1, 050 дка в м. “Б” и нива с площ от 3, 900 дка в м.”Ш”. За да постанови решението си въззивният съд е приел, че вписването на даден земеделски имот в емлячния регистър, както е в случая, е доказателство за право на собственост само в административното производство по ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността, но не й в настоящото исково производство.
Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ищците с оплаквания за неправилност, поради допуснати нарушения – основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи, че съдът се е произнесъл по въпроса дали препис-извлечението от емлячен регистър е годно доказателство за доказване право на собственост върху земеделски земи в производството по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ, който е решаван противоречиво от съдилищата. В подкрепа на това твърдение се сочи наличие на противоречие с влезли в сила решения от 10.12.07г. по гр.д. № 11823/07г. и от 31.10.07г. по гр.д. № 6497/07г. на Софийския районен съд.
Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че в случая се налице сочените предпоставки по чл.280, ал.1, т.2 ГПК за допускане на касационно обжалване, тъй като въпросът за доказателствата, с които може да бъде доказано правото на собственост в производството по чл. чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ е от значение за изхода на спора, а в представените от касаторите решения той е решен по различен начин, като е прието, че препис-извлеченията от емлячните регистри са годни доказателства за установяване право на собственост.
С оглед изложеното подадената от Й. С. Л., В. К. Ц. и Р. М. А. касационна жалба следва да се допусне до разглеждане.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
 
Д о п у с к а касационно обжалване на въззивно решение от 21.01.09г., постановено по гр.д. № 4020/07г. на Софийския градски съд, ІІв г.о.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 
 
 

Оценете статията

Вашият коментар