Определение №97 от 20.3.2014 по ч.пр. дело №1268/1268 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 97
гр. София, 20.03.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията ЗЛАТКА РУСЕВА ч. гр. д. № 1268/14 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3, пр. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на П. Н. Ч. от [населено място], чрез адв. И. И. срещу определение № 23108 от 06.12.2013 г. по ч. гр. д. № 12329/2013 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено разпореждане от 01.08.2013 г. по гр. д. № 29472/2013 г. на Софийския районен съд. С последното първоинстанционният съд е отхвърлил искането на П. Н. Ч. за присъждане на 783 лева – лихва за периода от 02.04.2012 г. до 10.07.2013 г., дължима по запис на заповед от 02.03.2012 г., както и искането за присъждане на разноски над 388, 59 лева.
Частният жалбоподател поддържа, че определението е неправилно, иска се неговата отмяна, както и спиране на производството по делото до постановяване на решение по тълкувателно дело № 4/2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, след проверка данните по делото, констатира следното:
Частната касационна жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, но е процесуално недопустима.
Съобразно императивната разпоредба на чл. 274, ал. 4 ГПК, не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване, а съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК, в редакцията й, обнародвана в ДВ бр.100/21.12.2010 г. и в сила от същата дата, въззивните решения, постановени по търговски дела с цена на иска до 10 000 лв. са изключени от обхвата на факултативния касационен контрол. В случая главното вземане произтича от търговска сделка, което определя и характера на делото като търговско. Частната касационна жалба е подадена срещу въззивно определение, постановено при действието на чл.280, ал.1 ГПК в редакцията след изменението му, поради което същата следва да се остави без разглеждане.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на П. Н. Ч. от [населено място] срещу определение № 23108 от 06.12.2013 г. по ч. гр. д. № 12329/2013 г. на Софийски градски съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *