Определение №99 от 10.7.2009 по гр. дело №2540/2540 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е
 
                                                            №..99
 
                                 гр. София, 10.07..2009 год.
 
                     В   И  М  Е  Т  О    Н  А      Н  А  Р  О  Д  А
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на седми юли две хиляди и девета година, в състав:
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
                                                                        СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
                                                                       
като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 2540 по описа на Върховния касационен съд за 2008 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК.
Образувано е по подадена от Д. Г. В. от с. И., общ. Струмяни молба за отмяна на влязлото в сила решение № 367 от 20.08.2007 год. по гр. д. № 334/2007 год. на Б. окръжен съд, с което е оставено в сила първоинстанционното решение от 21.02.2007 год. по гр. д. № 354/2006 год. на С. районен съд. С него са отхвърлени исковете на молителката срещу Н. ч. “К”, с. И. за заплащане на сумата 4 630 лв. неизплатени трудови възнаграждения за периода от 28.03.2005 год. до 22.06.2006 год. и сумата 481.15 лв. обезщетение за забава.
Молителката се позовава на нови писмени доказателства – писмо от Министерство на културата /което не е приложено/, документ, съществуващ в прокурорска преписка /неназован и също неприложен/, както и на неистинност на свидетелски показания на С. Х. и на престъпни действия на същия и на Д. С. , председател на читалището, обосноваващи отмяна на решението, с което исковете й са отхвърлени. В изпълнение на дадените от настоящата инстанция указания молителката представя с допълнителната си молба писмо от 5.04.2006 год. от Министерство на културата и прокурорски постановления за отказ да се образува досъдебно производство по подадени от нея жалби.
Ответното ч. “К” оспорва молбата като недопустима.
При проверката по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК настоящият състав на ВКС, ІІ гражданско отделение констатира, че молбата за отмяна е процесуално недопустима и затова следва да се остави без разглеждане. Основанията за този извод са следните:
Решението, чиято отмяна се иска, е влязло в сила на 20.08.2007 год., а молбата за отмяна е подадена на 30.05.2008 год., т. е. след влизане в сила на новия ГПК, който е приложимият процесуален закон, по аргумент от пар. 2, ал. 12 ПЗР на ГПК. Срокът за подаването й е тримесечен от деня, в който на молителя е станало известно новото обстоятелство, или от деня, в който е могъл да се снабди с новото писмено доказателство в случаите по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК. Представените с допълнителната молба писмо от Министерство на културата, освен че не представлява ново писмено доказателство от съществено значение за делото с предмет иск за неплатено трудово възнаграждение, е с дата 5.04.2006 год., т. е. молителката е разполагала с него преди предявяване на иска. Постановлението по прокурорската преписка № 758/2005 год. също предхожда предявяването на иска, а отделно от това не представлява ново писмено доказателство от съществено значение за делото, както и постановлението от 5.12.2008 год. по преписка № 1820/2008 год., с което е отказано образуване на досъдебно производство. Твърденият в молбата за отмяна документ в прокурорска преписка не е представен, както и не се поддържа довод за наличие на решение или присъда за твърдяната неистинност на показания на свидетели или престъпни действия, съгласно чл. 305, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 303, ал. 1, т. 2 ГПК.
При това положение подадената молба се явява недопустима, тъй като не са представени нови писмени доказателства, по смисъла на закона, нито се твърди по надлежния съдебен ред да е установена неистинност на свидетелски показания или престъпни действия, съгласно чл. 303, ал. 1, т. т. 1 и 2 ГПК, а е и просрочена, като подадена извън тримесечния срок по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като на молителката е било известно писмото на Министерство на културата далеч преди предявяването на иска й. Представените с допълнителната молба доказателства не касаят основанието, на което е подадената молбата, а изложените от молителката оплаквания обосновават извод за касационни основания за неправилност на въззивното решение, които не могат да бъдат обсъждани.
Поради това молбата за отмяна следва да се остави без разглеждане, водим от което и на основание чл. 307, ал. 1 ГПК, съдът
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Д. Г. В. от с. И., общ. Струмяни за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК на влязлото в сила решение № 367 от 20.08.2007 год. по гр. д. № 334/2007 год. на Б. окръжен съд.
Прекратява производството по гр. д. № 2540/2008 год. на ВКС, ІІ г. о.
Определението може да се обжалва пред друг тричленен състав на ВКС в седмичен срок от получаване на съобщението.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар