Решение №515 от 5.11.2009 по гр. дело №2284/2284 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 515
 
гр. София, 05.11.2009 г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
            Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на седми октомври две хиляди и девета година в състав:
 
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
                                                       ЧЛЕНОВЕ:  СТОЙЧО  ПЕЙЧЕВ
                                                                       СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                                                                
при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 2284/08г.  и за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по реда на чл. 303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК.
Образувано е по молба на М. Т. Б. от гр. В. за отмяна на влязло в сила решение № 213 от 05.07.07г. по гр.д. № 188/07г. на Д. окръжен съд. Молителката поддържа, че са налице нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които ако бяха известни разглеждането на спора биха променили крайните изводи на съда за неоснователност на иска. Наред с това се поддържа, че молителката е била лишена от право на защита, тъй като съдът е отказал да уважи искането й за назначаване на вещо лице.
Молбата за отмяна е подадена в сроковете по чл.305 ГПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество тя е неоснователна.
С посоченото решение Д. окръжен съд е отменил решение № 223 от 12.01.07г. по гр.д. № 97/05г. на Б. районен съд и вместо него е отхвърлил като неоснователен иска на М. Т. Б. против О. с. по земеделие и гори, гр. Б. по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ за установяване правото на наследниците на С. Щ. П. за възстановяване собствеността върху 38, 513 дка земеделска земя в землището на с. Р., община Б.. П. е, че по делото не е доказано наследодателят С, респ. неговите наследници да са владели процесните земеделски земи в продължение на 20 години до включването им в ТКЗС през 1957г. за да са ги придобили по давност, както и че от представеното по делото писмено доказателство (имотна ведомост) не се установява наследодателят да е бил собственик на имотите.
По молбата за отмяна по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.
Съгласно тази разпоредба заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение, когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно. Новооткрити или новосъздадени писмени доказателства, като средство за отмяна могат да бъдат такива документи, които се отнасят до факти, твърдяни по време на висящността на спора, но останали недоказани поради това, че страната не е знаела за писмените доказателства или не е била в състояние да се снабди с тях въпреки проявената грижа. В разглеждания случай представените с молбата за отмяна писмени доказателства – парцелен списък на с. Р., Б. околия, парцелирано положение, копие от фонд П. дирекция Д. , протокол за замяна от 18.09.50г. на комисията по чл.11 от П. за земеустройство на ТКЗС в с. Р. и списък на одворените жители от същото село, с които молителката се е снабдила от Д. архив гр. Д., както и служебна бележка от кметството на с. Р. и декларация не са новооткрити по смисъла на цитираната разпоредба, тъй като същата е могла да се снабди с тях и да ги представи по време на висящността на спора /декларацията изхожда от нея/, а непредставянето им се дължи на липсата на нормално дължимата грижа за добро водене на делото. Предвид обстоятелството, че исковата претенция е основана на изтекла в полза на наследниците на общия наследододател придобивна давност тези доказателства са и неотносими към предмета на спора. Ето защо същите не могат да послужат като основание за отмяна на влязлото в сила решение.
По молбата за отмяна по чл.303, ал.1, т.5 ГПК.
Тази разпоредба дава възможност заинтересуваната страна да иска отмяна на влязло в сила решение, когато тя, вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, което не е могла да преодолее. В разглеждания случай нито едно от посочените три основания за отмяна не е налице, тъй като молителката е била редовно призована за насроченото пред въззивния съд съдебно заседание и същата се е явила на него със своя упълномощен адвокат. Основанията за отмяна по чл.303 ГПК са посочени изчерпателно и не могат да се тълкуват разширително, поради което отказът на съда да уважи доказателствените искания на страните принципно не може да послужи като основание за отмяна на едно влязло в сила решение, още повече, че в случая пред въззивния съд доказателствени искания страните не са правили.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.
 
Р Е Ш И :
 
 
О с т а в я без уважение молбата на М. Т. Б. от гр. В. за отмяна на влязло в сила решение № 213 от 05.07.07г. по гр.д. № 188/07г. на Д. окръжен съд на основание чл.303, ал.1, т.1 и т.5 ГПК като неоснователна.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *