Определение №11 от 40932 по търг. дело №675/675 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 11
Гр.С., 24.01.12г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и трети януари през две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА БОЯН БАЛЕВСКИ

при секретаря …………………, след като изслуша докладваното от съдия Балевски т.д.№ 675 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по служебно искане на ЧСИ Росица А. рег. № 848 на КЧСИ с район на действие СГС, с което се иска превеждането по сметка на същия ЧСИ в изпълнение на парично задължение на [фирма]-гр. С. към [фирма]- [населено място] по изпълнителен лист издаден по гр.д. № 6952/2010 на СГС, въз основа на което е образувано изп. дело № 20118480400316 на същия ЧСИ на внесено на основание чл.282 ал.2 от ГПК парично обезпечение в размер на 6 431,79 лева.
С определение №151/05.07.2011г. по т.д.№675/11г. Върховният касационен съд, ТК, ІІ отд. е оставил без разглеждане касационната жалба на [фирма]-гр. С. срещу въззивно решение от 21.12.2010 г. по гр.д. №6952/2010 на СГС, ГО, ІV в състав , с което касаторът е осъден да заплати на [фирма]- [населено място] сумата от 5 789,10 лева-главница, законната лихва върху сумата от 4 816,75 лева до окончателното плащане и 243,48 лева- лихва за забава и разноски в размер на 408,21 лева. В последствие това определение е потвърдено с определение на ВКС, ТК, ІІт.о. по ч.т.д. № 652/11 от 08.11.2011 г., с оглед на което и обжалваното въззивно решение е влязло в сила, съгласно чл.296 т.2 от ГПК.
На основание чл. 282 ал.2 от ГПК от страна на жалбоподателя [фирма]-гр. С. е направено в самата касационна жалба искане за спиране изпълнението на въззивното решение и е внесена парична гаранция в размер на 6 431,79 лева по сметка на ВКС, съгласно приложеното дебитно авизо от 16.05.2011 г. на О.. В самото служебно искане на ЧСИ е посочено, че сумата по изпълнителния лист не е изплатена от страна на длъжника по него.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение намира, че с оглед изложеното и доколкото няма основание за връщане на сумата на основание чл.282, ал.5 ГПК, тъй като искът е уважен и решенето на въззивния съд е влязло в сила, то обезпечението, което е предназначено да гарантира изпълнението на влязлото в сила осъдително решение, следва да се преведе по сметка на частния съдебен изпълнител.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ на Частен съдебен изпълнител Росица А. рег. № 848 на КЧСИ с район на действие СГС по сметка IBAN: BG72СЕСВ97905072102600, BIС: СЕСВBGSF при [фирма]-клон Х. с титулярЧСИ Росица Иванова А. сумата от 6 431,79 лева, преведена с дебитно авизо от 16.05.2011 г. на О. по набирателната сметка на ВКС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *