Определение №111 от 40736 по ч.пр. дело №1999/1999 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

3

о п р е д е л е н и е
№ 111
София, 12 юли 2011 година
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, първо наказателно отделение, в закрито заседание на единадесети юли две хиляди и единадесета година, в състав:
председател: Евелина Стоянова
ЧЛЕНОВЕ: Ружена Керанова
Капка Костова

при участие на прокурор Петя Маринова,
изслуша докладваното от съдия Капка Костова
нчд № 1999/2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 44 от НПК.
ВКС е сезиран за решаване на спор за местна подсъдност между Врачанския районен съд и Горнооряховския районен съд, с разпореждане № 205 от 31. 05. 2011 година на последния съд, постановено по нохд № 674/2011 година по описа на този съд.
С него съдията-докладчик е прекратил съдебното производство по образуваното пред него нох дело и е изпратил същото на ВКС за решаване на спора за подсъдност между двете съдилища.
Представителят на Върховната касационна прокуратура е изразил становище, че местно компетентен да разгледа делото е Районен съд – гр. Горна Оряховица.
Върховният касационен съд намира, че в случая компетентният съд е Горнооряховският районен съд и съображенията за това са следните:
Наказателното производство е образувано първоначално пред Районен съд – гр. Враца, по обвинителен акт на Врачанската районна прокуратура срещу М. Й. И., с обвинение за извършено престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 209, ал. 1 от НК. С разпореждане № 1049 от 08. 04. 2011 година, съдията-докладчик е прекратил съдебното производство и е изпратил делото по подсъдност на Горнооряховския районен съд, при условията на чл. 36, ал. 1 от НПК и при съображения за местоизвършване на престъплението в района на този съд с оглед данните в обвинителния акт.
По така образуваното пред Горнооряховския районен съд нохд № 674/2011 година, съдията-докладчик е постановил посоченото по-горе разпореждане, с което е прекратил съдебното производство пред него и е повдигнал спора за подсъдност, с който е сезиран ВСК. Съображенията на този съд се основават на разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от НПК и извеждат мястото на довършване на престъплението в [населено място], което ангажира компетентността на Врачанския районен съд.
Общото правило за определяне на местната подсъдност по наказателни дела е по местоизвършване на престъплението (чл. 36, ал. 1 от НПК). Преценката се извършва на основата на инкриминираните факти, които по наказателни дела от общ характер са посочените в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В случая, инкриминираните факти дават основание за извода, че деянието, предмет на обвинението, е осъществено в [населено място], където е отправена конкретната оферта за количеството материали, предмет на сделката, договорена е цената им, заплатена е част от стойността на сделката, договорен е начинът за заплащане на останалата част, както и срокът за това, изготвена е фактура, издаден е запис на заповед от обвиняемия за дължимата от него сума по сделката в размер на 6720.00 лева и са получени от него договорените стоки, т. е. настъпил е вредоносният резултат. Последващите действия на обвиняемия по превозване на стоките до [населено място] и разпореждането с тях, не представляват „довършване” на деянието, както неправилно се твърди в разпореждането на Горнооряховския съд.
Поради това, компетентният по правилата на местната подсъдност съд, е Горнооряховският районен съд, на който делото следва да бъде изпратено за разглеждане и решаване.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нохд № 674/2011 година по описа на Горноряховския районен съд за разглеждане от този съд.
ПРЕПИС от определението да се изпрати за сведение и на разпореждане на председателя на Врачанския районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Определение №824 от по гр. дело №363/363 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 824 София, 15 . юли 2010 г.  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети юли две хиляди и десета година в състав:                                               

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
fetere helo hohoho