Определение №1328 от 41239 по гр. дело №775/775 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1328

С. 26.11.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 20 ноември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 775/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. К. Д. от [населено място], подадена от процесуалния му представител адв. Д. М., срещу въззивното решение на Варненския апелативен съд, № 41 от 13.03.2012г. по в.гр.д. № 640/2011г., с което е потвърдено решението на Варненския окръжен съд, ГО, Х с-в, № 1133 от 05.10.2011г. по гр.д. № 375/2010г., с което е развален сключеният с нот. акт № 54/1993г. договор, с който С. А. И. със съгласието на съпругата си Й. К., е прехвърлил на А. С. А. /починала на 01.12.2009г и оставила за наследници В. К. Д., В. В. К. и В. С. Иванова/ 2/3 ид. части от недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка.
Ответникът по касация С. А. И. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК се поддържа, че при постановяване на решението въззивният съд е нарушил съществени процесуални правила като в противоречие с практиката на ВКС и в нарушение на разпоредбите на чл. 235, ал. 2 и чл. 236, ал. 2 ГПК не е преценил всички доказателства по делото. Съдът изобщо не е обсъждал конкретно ангажираните от страните пред първата инстанция доказателства, липсва отговор на направени от ответника възражения и твърдения. Прилага съдебни решения и счита, че те установяват наличието на противоречие в съдебната практика – основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК за допускане на касационно обжалване.
Оплакването за допуснато съществено процесуално нарушение не е сред основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение. Доводите на касатора за допуснато процесуално нарушение при обсъждането на доказателствата нямат характер на процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. Съгласно т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС материалноправният или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Варненския апелативен съд.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Варненския апелативен съд, № 41 от 13.03.2012г. по в.гр.д. № 640/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Определение №266 от 27.5.2009 по ч.пр. дело №196/196 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ                      266 София, 27.05.2009 година     Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на две хиляди и девета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА

Прочети »

Определение №159 от 40081 по гр. дело №1158/1158 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                     О        П      Р       Е       Д       Е       Л       Е       Н       И       Е                                                          №  159                                         ГР. София,  25.09.2009 г.                          Върховният касационен съд на Република

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest